Múltbanéző 17. (8)

bkml

UJVÁRI LÁSZLÓ,
A „KILOMÉTERMILLIOMOS” KISKUNFÉLEGYHÁZI PILÓTA

 

 

bkml

01. Ujvári László MALERT-egyenruhában
(Forrás: Magó Károly I. 82.)

 

Kiskunfélegyháza város sok híres, sikeres, nagy tetteket végbe vitt szülöttjét tartja számon, de eddig egyetlen helyi életrajzi összefoglalás sem jelent meg Ujvári László pilótáról,[1] aki a magyarok közül először érte el és haladta meg az egymillió repült kilométert. Jelen írással ezt a hiányt kívánom pótolni.[2] Bár Ujvári László munkássága szülővárosa határain túl teljesedett ki, Félegyháza korabeli közvéleménye mégis nyomon követte sorsa alakulását, ünnepelte sikereit. Az egykor népszerű repülőkapitány utolsó éveit Félegyházán töltötte, itt érte a halál, sírja a helyi Alsótemetőben található. A mai félegyháziak azonban vajmi keveset tudnak Ujvári kalandos életéről, holott az aviatikai szakirodalom részletesen tárgyalja érdemeit. Írásommal elsősorban a szülőváros emlékezetét szeretném felfrissíteni.

Ujvári László 1893. június 12-én született Kiskunfélegyházán, Ujvári Lajos és Kurucz Matild gyermekeként. Keresztelőjét születése után két nappal tartották a Szent István-templomban.[3] A család ekkor a II. tized 771. szám alatt lakott, az édesapa iparos volt, kovácsként dolgozott. Ujvári László elemi iskolai tanulmányait az egykori Kossuth utcai iskolában végezte, kitűnő eredménnyel.[4] Ekkoriban lakcímeként a szintén II. tizedbeli Hunyadi utca 13. sz., majd a Műút 19. sz. szerepelt. A helyi főgimnázium (ma Móra Ferenc Gimnázium) diákja lett 1904-ben, ahol szintén a jó tanulók közé tartozott. Munkáját tanárai elismerték, 1907-ben neki ítélték oda a Szabó Lajos-féle ösztöndíjat.[5] Évekig fél-, majd végzősként teljes tandíjmentességet kapott. Az utolsó gimnáziumi évében aktívan részt vett az iskolai életben: október 6-án ünnepi beszédet mondott, valamint tagja volt az intézmény éremmel kitüntetett füleslabda-csapatának is.[6] Érettségi vizsgát – jeles eredménnyel – 1912-ben tett, majd tanulmányait a budapesti Műegyetemen gépészmérnökként folytatta.[7] Kezdetben még élvezte a szülővárosa által nyújtott anyagi támogatást, részesült ugyanis a Kalmárné-féle ösztöndíjban.[8]

Kétévnyi egyetemi tanulmányok után Ujvári 1914 őszén bevonult a császári és királyi 38. gyalogezredhez. 1915 februárjában tiszti vizsgát tett, majd tizedesként áthelyezték a 19. gyalogezredhez. Márciusban előléptették őrmesterré, majd szakaszparancsnokként részt vett a májusi harcokban, ahol megsebesült. Felépülése után visszakerült az ezredéhez, ahonnan 1915 októberében áthelyezték a légierőhöz Bécsújhelyre, ahol megfigyelő kiképzést kapott. Egy évvel később – az olasz fronton eltöltött hónapok után – pilótaiskolába küldték, itt sikeres vizsgát tett, majd tábori pilótának nevezték ki. Ismét az olasz frontra vezényelték, ahol elsőtisztként szolgált. 1918 őszén főhadnaggyá léptették elő.[9]

 

bkml

02. Ujvári László katonai egyenruhában
(Forrás: Magó Károly I. 78.)

 

A háború idején 229 órát repült, 31 felderítő és 131 vadászrepülő bevetést teljesített. Saját nyilvántartása szerint nyolc légi győzelmet aratott, de az ő gépét is kétszer lelőtték.[10] Sikereiről, kitüntetéseiről a kiskunfélegyházi sajtó is beszámolt: „Ujváry László kadett, repülő tisztjelölt, ki az olasz harctéren teljesít katonai szolgálatot, két ellenséges repülőgépet lőtt le, amiért a legfelsőbb katonai parancsnokság a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntette ki.[11]A király Ujváry László hadnagyot, ki mint a repülő osztaghoz beosztott tiszt szolgálatai érdemeiért már az ezüst vitézségi érmet megkapta, most a Signum Laudis-szal tüntette ki.[12]Őfelsége a király az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és eredményes magatartásáért Ujváry László repülőhadnagynak a hadiékítményes vaskoronarend III. osztályát adományozta.[13]

A háború után repülőszolgálatra jelentkezett, a Háry László vezette századhoz került Mátyásföldre.

 

bkml

03. Ujvári László összetört gépe előtt
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1938. december 1. 17.)

 

A Tanácsköztársaság alatt mint kötelékparancsnok vett részt az északi hadjáratban, és elsőként aratott légi győzelmet egy intervenciós felderítőgép felett.[14]

Az 1919-es év családi boldogságot is hozott Ujvári László számára: július 9-én kötött házasságot feleségével, Kürtösy Margittal, a kiskunfélegyházi Szent István-templomban.[15] A következő év nyarán megszületett első fia, László, később a házaspárnak még egy fia született.

A világháború után a békediktátum értelmében Magyarországon fel kellett függeszteni a katonai célú repülést. A légierő egyik fedőszervének (MAEFORT) segítve, Ujvári László is közreműködött a repülőgéppark antant ellenőrök előli elrejtésében, sőt a szegedi időjáráskutató állomás kutatópilótájaként titokban pilóták oktatásával is foglalkozott.[16] 1923-ban a magyar Aeroexpress Rt. légiközlekedési társaság közforgalmi pilótája lett. A vállalat hidroplánjai budapesti sétarepüléseket és belföldi légitaxi-járatokat is teljesítettek.

 

bkml

04. Az Aeroexpress hirdetése
(Forrás: Az Aero, 1922. december 30.)

 

A részvénytársaság szeretett volna bekapcsolódni a nemzetközi légiforgalomba. A Budapest–Isztambul–Ankara útvonal tanulmányozására 1924-ben Ujvárit küldték ki, aki a rendkívül rossz időjárási viszonyok ellenére is sikeresen teljesítette az utat. Élményeiről kétrészes beszámolót írt a Repülés című aviatikai folyóirat számára.[17]

 

bkml

05. Az ankarai út. Törökök Ujvári gépe előtt
(Forrás: Repülés, 1924. május 15. 64.)

 

bkml

06. Az ankarai út résztvevői: Ujvári László pilóta és Stojka János szerelő
(Forrás: Repülés, 1924. május 15. 51.)

 

A következő évben a pécsi repülőnapon vitte sétarepülésre az érdeklődőket, ugyanazzal a hatüléses géppel, amellyel Ankarát is megjárta. Az Aeroexpress Rt. korábban már a szegedi, debreceni, szarvasi és balassagyarmati repülőnapokra is biztosított hasonló célra repülőt. A pécsi rendezvényen mind Ujvári személyét, mind az utasrepülés lehetőségét óriási érdeklődés övezte annak ellenére, hogy egyetlen út 150 000 koronába került. A sétarepülés során a gép a Pécs–Baja–Mohács–Siklós–Pécs fölötti körutat tette meg, nem egészen másfél óra alatt.[18] Speciális repülőutakból később sem volt hiány: két év múlva Ujvári például a IV. Filatelista nap alkalmából 677 darab alkalmi levelezőlapot utaztatott meg a Budapest–Győr légi útvonalon.[19] A Nemzetközi Légiforgalmi Társaság budapesti kirendeltsége 1929-ben a sajtó munkatársainak sétarepülés közben mutatta be az új repülőgéptípusokat. A Budapest feletti húszperces légiúton a repülőt Ujvári László vezette.[20]

Ujvári 1926-tól külföldi légitársaságoknál vállalt munkát, előbb a CFRNA (Compagnie Franco-Roumanie de Navigation Aérienne) nevű francia–román légitársaságnál dolgozott, majd a későbbi Air France jogelődje, a CIDNA (Compagnie Internationale de Navigation Aérienne) kínált számára állást.[21] Már ebben a munkakörben történt vele egy baleset. A társaság egyik, Bécsből induló utasszállító gépével 1928 májusában motorhiba miatt Törökbálint és Budaörs között, az ún. Törökugratónál kényszerleszállást kellett végrehajtania, ahol a nádas, ingoványos területen a gép felborult. A közelben gyakorlatozó katonák észrevették a balesetet, értesítették a mentőket, illetve ők segítettek az utasoknak kiszállni a gépből. Ujvári László és a mellette ülő szerelő sértetlenül megúszta a kalandot, az utasok azonban kisebb-nagyobb sebesüléseket szereztek, de hosszabb ápolásra egyikük sem szorult, sőt ketten közülük már aznap tovább folytatták útjukat Bukarest felé. Ha hihetünk a korabeli sajtónak, akkor Ujvári László a baleset délutánján már egy másik menetrend szerinti járatot vezetett Bécsbe, majd este, hazatérve, feleségével moziba ment.[22] Több pesti napilap is beszámolt ugyan a kényszerleszállásról, de a cikkek – attól függően, hogy a szenzációhajhászás vagy a tárgyilagos tudósítás volt a kitűzött cél – eltérő adatokat közöltek a szerencsétlenség dátumáról (csütörtököt, illetve pénteket említettek), az utasok számáról (három, illetve öt utasról írtak), a három név szerint megemlített utas neve, életkora és foglalkozása különbözőképpen szerepelt, az utasok sérüléseit máshogy ítélték meg (jelentéktelen, illetve súlyos sérülésekről szóltak a híradások).[23] Ujvári László nem csinált nagy ügyet a balesetből, inkább próbálta humorosan felfogni a történteket.[24]

 

bkml

07. Rajz a lezuhant gépről
(Forrás: Friss Ujság, 1928. május 25. 1.)

 

Ujvári pilótakarrierjét állami elismerés is övezte. 1930-ban „A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a magyar aviatika fejlesztése terén szerzett érdemeikért Endresz György, Újvári László és Bánhidi Antal pilótákat legfelsőbb dicsérő elismerésben részesítette. Örömmel adunk hírt e legmagasabb kitüntetésről, amely a háború után sarjadt magyar polgári aviatika e három lankadatlan kitartású, szerényen buzgólkodó előharcosát érte. Ők már annyira összeforrtak a magyar aviatikával, hogy nevük fogalommá nőtte ki magát a magyar légjárás terén. Egyikük sem a szónak, hanem mindenikük a tettek embere. Endresz és Újvári elcserélve a hadigép kormányát a békés polgári repülőgép kormánykerekével, százezer kilométer számra rótták és rójják évek hosszú során át a levegő sokszor veszedelmektől és viharoktól terhes nehéz forgalmi országútját. […]”[25]

Az 1931-es év bőven tartogatott izgalmakat Ujvári László számára. Ebben az esztendőben a korai hideg miatt Európa-szerte sok, még kellően meg nem erősödött fiatal fecske nem tudott a saját szárnyán útra kelni, délebbre vonulni. Nem is a hazai, hanem főleg az északi, orosz és lengyel területekről érkező madarak hullottak le tömegesen, kimerülve és megdermedve Ausztria és Magyarország területén. Bécsből indult az a kezdeményezés, hogy az itt rekedt fecskéket repülőgéppel szállítsák melegebb éghajlatra. Az osztrák területen összegyűjtött kb. százezer madarat Velencébe vitték. A Bécs–Velence közt közlekedő repülőgépen a poggyász számára fenntartott helyen raktározták el a fecskékkel telt ládákat.[26] Az utolsó madárszállítmány szeptember 29-én az Ujvári László által vezetett gépen „repült” Velencébe.[27] A pilóta a fecskék mellett egy francia szenátort is vitt utasként.[28] Útközben azonban villámcsapás érte a gépet Somorja (Sommerein) közelében. Ujvári – a korabeli sajtó tolmácsolásában – így számolt be a történtekről:

 

bkml

08. Ujvári László arcképe
(Forrás: Az Est, 1935. december 6. 14.)

 

Somorja fölött 800 méter magasságban mentem a felhők fölött, amikor egy fekete felhőt láttam magam előtt. Zivatarosnak látszott. Messziről láttam, hogy esik a hó. Ez azonban nem hozott zavarba. Folytattam utamat. Egyszerre csak hózivatarba kerültem. És most történt a dolog. Egy pillanat volt az egész. Fénycsóva villant meg szemeim előtt. Óriási robbanást hallottam. Hátrazökkentem az ülésben. Mi az? Mi történt? Ránéztem a rádiómechanikusra, aki mellettem ült. Ő zöld volt. Én kék. Mi történt? – kiáltottam. Talán a benzintartály robbant fel? Füst töltötte be a kabint. De már ura voltam akaratomnak. Megtörültem a szememet. Elzártam a benzintartályt és most mit csináljunk? Mindenesetre lejjebb szálltam. Az biztos, hogy katasztrófa nem történt. A gép repült, igaz, hogy a tűzoltókészülék kisült, de a mechanikus már ment a másik tűzoltókészülékért és én a motort teljes gázzal forogni hagytam. Ekkor csak annyit láttam, hogy a pilótaülés szét van verve, cafatok feküdtek szanaszét. Úgy látszik belém csapott a villám, gondoltam. No, amikor már itt tartottunk, akkor már kezdtem vidám lenni, már ahogy az ilyenkor lenni szokott. Ha elmúlik a veszedelem, mindjárt nagy úr az ember. Gondoltam, Somorja mellett leszállok, megnézem mi a baj, de már repülés közben kutattunk a mechanikussal s rájöttünk, hogy egy villám valamilyen úton belekeveredett a gépbe, átrohant a világítási vezetéken, kivágta a biztosítékot, átugrott az egy méter távolságban lévő antenna csigájára, azt felrobbantotta és az antennát is elolvasztotta. Utasom, Renaudel, hallotta a robbanást, kijött mihozzánk, megnézte, mi történt, megmondtam neki, mire szépen visszament és tovább olvasott. Nem ájult el. Nagyon snájdig ember az öregúr. Nem tört el a gép, nem tört el a szárny. Á, – gondoltam – minek szálljak én le Somorján, majd inkább Győrben. Ekkor már üzemen kívül volt a rádiónk, nem bíztam a kompaszban sem, de elértem Győr fölé. No, gondoltam magamban, ha Győrig kibírta a gép, kibírja Pestig is. Így aztán szépen baj nélkül elrepültem Mátyásföldig, igaz, hogy tíz percet késtem, mert hát nem légvonalban repültem, kicsit kóvályogtam Somorja és Győr között, de ugyebár, menthető volt a történtek után a késés. […] Pesten már vicceltünk, hogy jól belénk csapott a villám! Persze, amikor tényleg belénk csapott, akkor meg voltunk ijedve. Azután megállapítottuk, hogy tulajdonképpen mi is történt. A gép két ellenkező elektromossággal telített felhő közé került, egy áramkört lezárt és a két ellenkező villamosságot levezette. Pontosan meg is állapítottuk a villám útját. A jobbszárny végén lévő helyzetlámpa foglalatába lépett be, végigment a világítási vezetéken, a pilótaülésen keresztül átcsapott az antenna csigájára és az antennán keresztül távozott. Nagy baj nem történt. A gépet elvitték Prágába, generálrevízió alá vették, de ez a gép olyan biztos konstrukciójú és a szakszerűség felett olyan tisztántartásban részesült, a benzintank olyan kedvezően van elhelyezve, hogy nem is történhetett semmi baj.[29]

Bár a közmédia „az európai repülés történetében szinte egyedülálló esetként” tálalta a történetet, egy szakfolyóirat azonban a repülőgépeket érő villámcsapások tipikus példájaként számolt be a történtekről.[30]A villám a gépet kisebb, szelídnek látszó felhőben érte, amelyen a pilóta keresztül akart repülni. Hatalmas szikra ugrott ki a rádiós előtt lévő áramelosztó táblából, kettejük között az antennatekercsbe csapott és a lelógó antennarészt elvitte magával. Ennyi volt, amit láttak, különösebb élettani hatást nem éreztek. A gép későbbi átvizsgálása nyomán kiderült, hogy a villám a jobb szárny végén hatolt be a jelzőlámpa mellett, ahol a furnérlemezt kissé megszaggatta. A rádiókészülék nem működött tovább, valószínűleg a biztosíték kiégése folytán. A magasságíró, amely 20 cm-rel a pilóta feje felett függ, 2-3 milliméteres ugrást jelzett a nyomáshullám folytán, és a készülék kis ablaka megrepedt. A pilótaülés alatti poggyásztér furnér fala szintén csekély tépődést mutatott. A villám a gép fémrészeinek a mágneses tömegét úgy megváltoztatta, hogy a rajta lévő és az utána kísérletileg beépített két kompasz használhatatlan volt.[31]

A villámcsapás ellenére Ujvári eljuttatta a fecskéket a célállomásra, amely tettét az osztrák Állatvédő Egyesület aranyéremmel ismerte el.[32]

Időközben a magyar állatbarátok is szervezkedni kezdtek az ország területén összegyűjtött, elgyengült vándormadarak megmentése érdekében. A bécsi akcióhoz hasonlóan szintén a fecskék délebbi vidékre költöztetését szorgalmazták. A Magyar Légiforgalmi Társaság már nem vállalta a visszamaradt fecskék elszállítását, mert szeptember 15-én megszűnt a Budapest–Klagenfurt–Velence közt közlekedő járat. Ezért a Magyar Állatvédő Egyesület képviselői a francia légitársasággal kezdtek tárgyalásokat az itt rekedt madarak Törökországba juttatásáról,[33] valamint rádiófelhívást tettek közzé, kérve a lakosságot, hogy szedjék össze a fecskéket, és vigyék őket az egyesület székházába. Az egyes vidéki városokból és falvakból a MÁV ingyen szállította el Budapestre a szelelőlyukakkal ellátott ládákban elhelyezett sok ezer fecskét. A fővárosban lisztkukaccal és hangyatojással feltáplálták a beteg madarakat, majd előkészítették őket a szállításra. A ládába csomagolt fecskéket szabályos postacsomagként adták fel, a címzett helyén egy magyar és német nyelvű felirat szerepelt: „Kérjük Sztambulban szabadon bocsátani!” A fecskéket utaztató Kelet nyila nevű CIDNA-repülő pilótája az ilyen műveletben korábban gyakorlatot szerzett Ujvári László volt, aki megígérte, hogy már Belgrádban megnézi, hogyan érzik magukat a madarak, és személyesen gondoskodik arról, hogy Isztambulban betartsák a feladó rendelkezését. Ujvári az indulás előtt megjegyezte, hogy reméli, ebbe a fecskeszállítmányba már nem csap bele a mennykő.[34] A különös vállalkozásról a korabeli képes újságok is beszámoltak.

 

bkml

09. Fecskeszállítmány 1.
(Forrás: Pesti Hírlap, 1931. október 7. képes melléklet)

 

bkml

10. Fecskeszállítmány 2.
(Forrás: Tolnai Világlapja, 1931. október 14. 3.)

 

Ujvári László számára a következő évek sem teltek eseménytelenül. 1932 tavaszán a pesterzsébeti határban bravúros kényszerleszállást hajtott végre egy Belgrádból indult, öt utast[35] szállító repülőgéppel. Ujvári már Vecsés fölött érzékelte, hogy motorhiba történt, ezért döntött az azonnali landolás mellett. A repülőgép minden baj nélkül leszállt Pesterzsébet határában. Amikor azonban földet ért, kigyulladt, ám a pilóta és a gép köré sereglett kíváncsiak porral és földdel gyorsan eloltották a tüzet. Az öt utas autón Mátyásföldre ment, ahonnan menetrendszerű pontossággal továbbrepültek Strasbourgba.[36] A szerencsés kimenetelű balesetről az egyik újság képet is közölt.[37]

 

bkml

11. Kényszerleszállás
(Forrás: Friss Ujság, 1932. április 2. 1.)

 

Szintén nagyobb baj nélkül került ki Ujvári abból a helyzetből, amikor másodszor is villámcsapás érte repülőgépét, ezúttal Óbecse fölött. Bár a villám háromméteres lyukat vágott a gép bal szárnyába, a pilóta Szegedig még el tudta vinni a kicsit „sántító” gépet.[38] A korabeli napi sajtó erről az eseményről csak rövid hír formájában számolt be, Ujvári nevét nem is említve. „Az Air France Légiforgalmi Részvénytársaság egyik utasszállító gépe, amely Belgrád és Bécs között bonyolítja le a forgalmat, szerdán délután menetrendszerűen indult el Belgrádból. A gép szárnya a szerb-magyar határ közelében megsérült, úgyhogy a gép pilótája kényszerleszállást hajtott végre a szegedi repülőtéren. A gép minden baj nélkül földet ért. A repülőgép öt utasát egy másik gépen szállították tovább Bécs felé.[39] Egy szakfolyóirat azonban kitért arra is, hogy a repülőt villámcsapás érte, a gép szárnyáról letépve egy falemezt, valamint hogy a gépet Ujvári László magyar pilóta vezette.[40] Ujvári később – alaptermészetéből adódóan – ismét humorosan emlékezett vissza az eseményre: „az utasok kicsit dermedtek voltak, de a jó ebéd után felengedtek és hangoztatták, hogy sokért nem adják ezt a ritka kalandot.[41]

Időközben megmaradt Ujvári László kapcsolata a szülővárosával is, legalábbis erre következtethetünk a helyi sajtó egyik cikkéből, amely Ujvári Félegyháza felett megtett tiszteletköreiről tesz említést. Ugyanakkor az írásból az is kitűnik, hogy a város lakossága készséggel elmélyítette volna ezt az „éteri” kapcsolatot, szívesen hallgatta volna a pilóta személyes élménybeszámolóit. „Ujváry László úrnak. Lelkünk örömével köszöntjük itt alant, bármikor megjelenik felettünk berregő gépével. Annyiszor volt már szerencsénk látni madárszerű gépével, midőn fent a viharral bizonytalanságban (de csak úgy látszik nekünk) küzdve megjelenik szülővárosa felett s mint vissza-visszatérő madár egynéhány körrel üdvözletet küld édesanyjának, testvéreinek, ismerősöknek, jóbarátoknak és mindegyikünknek. Hány és hány idegen repülő elszáll felettünk, de mikor Önt, mint félegyházit látjuk felettünk a géppel keringeni, mindig azt látjuk, hogy erősíti minden ember lelkét, szívét az a tudat, hogy bátraké a győzelem! S ha közöttünk megjelenne, mint földön utazó ember, oly örömmel tudnánk repülési tapasztalatait, előadás keretében hallgatni, mert jól tudjuk, hogy ezen a pályán már a világháborúban is vitézül küzdött és érdemeket szerzett. Engedje a jó Isten, hogy ezen nehéz és igen körülményesnek látszó pályáján városunknak, Hazánknak még sok és nagy érdemeket szerezhessen s mint ünnepeltet közöttünk mihamarabb üdvözölhessük.[42]

Hamarosan sor került arra, hogy Ujvári László személyesen tegyen szolgálatot szülővárosának.

Trianon után, a nemzetközi elszigeteltség oldására, a nagy gazdasági világváltság időszakát követően a gazdaság élénkítésére, az 1930-as évek elején, egyre több magyar város használta az idegenforgalmat és a kultúrát hatékony eszközként. A nagyvárosok mellett a kisebb települések is felfedezték maguknak az idegenforgalomban rejlő lehetőségeket. Felvetődött az igény, hogy Kiskunfélegyháza is megmutassa országnak-világnak értékeit, látnivalóit. Sajnos azonban a város nem bővelkedett természeti kincsekben és történelmi nevezetességekben, így a szervezőknek különösen nagy fejtörést okozott az idegeneket idecsábító látványosságok megteremtése. Ezért az 1934 szeptemberében megrendezett első Kiskun Nap egyik kiemelkedő programpontja az Országzászló felállítása lett.[43] Az ünnepség fényét emelendő, az emlékmű leleplezésekor repülőgépek keringtek a szobor fölött, az egyiket a város szülötte, Ujvári László repülő százados vezette. A repülőkről az Országzászlóra virágot hintettek.[44]

Az ünnepség idején – Ujvári közreműködésével – tervbe vettek egy másik programot is.

A kiskunfélegyházi »Kun nap«-pal kapcsolatosan városunk történetében fordulóponthoz értünk. A magyarországi vitorlázó sportrepülők egyesülete megragadja az alkalmat, hogy a minden tekintetben nagyjelentőségű és nagy tömegeket megmozdító kun napon felkeltse a félegyháziak figyelmét a magyar vitorlázó repülésre. Hogy az érdeklődés a lehető legszélesebb rétegeket is megszerezze a magyar motornélküli aviatika szép sportjának, – földink, Ujváry László repülőszázados vezetésével – a dicsőséges magyar sportrepülő, Bánhidy Antal a rekord teljesítményű és már-már legendás hírű, közismert hű társával, a ’Karakán‘-ra keresztelt repülőjével eljön hozzánk, a kunok Rómájába, hogy megcsillogtassa előttünk azt a szép és sok vihart ért, remekbe készült karcsú gépet, amely a külföld előtt már eddig is méltán bizonyítgatta a magyar aviatika élniakarását és magasbatörését. Vasárnap reggel 7-8 óra között érkezik meg Félegyházára a két gép. Ujváry László kötélen vontatja a ’Karakán’-t. Az alpári úton, a Bankfalu után következő Szabó M. János-féle földön szállnak le. Mindazokat, akiket érdekel a repülés, szeretettel várja a két repülő. Megérkezés után bemutató repüléseket végeznek. Ha az érdeklődés nagy lesz, rövidesen egy új, értékes, nemzeti értékre nézve felbecsülhetetlen egyesülettel gazdagodik a város. Kellő számú jelentkezés esetén Fülöp Imre autóbuszvállalata autóbuszjáratot állít be 40 filléres viteldíj mellett, amely azonban oda-vissza csak 70 fillérbe kerül. Mindenki ott legyen![45]

Mivel a későbbi helyi sajtóbeszámolók nem tettek említést a bemutató repülés sikeréről, így feltételezhetően ez a program is arra a sorsra jutott, mint az első Kiskun Nap oly nagy gonddal megtervezett többi délutáni műsorszáma: elmosta az eső.

Ujvári László nagy teljesítményét, az egymillió repült kilométer megtételét már 1935 végén beharangozta a sajtó. Ekkor újságírói kérdésre elmondta, hogy életében de facto már ekkor összesen egymillió százezer kilométert repült, de az akkori munkahelyén, az Air France-nál még „csak” kilencszázötvenezer kilométert teljesített.[46] A légitársaság által a „kilométermilliomos” pilóták számára alapított díjra, az aranytűre csak 1936 augusztusában vált jogosulttá, a magyar repülőgép-vezetők közül elsőként. Az egymillió kilométert érzékletesen jelenítette meg a korabeli cikk: „Egymillió kilométer – mondom – ez annyi, mintha huszonötször repülte volna körül a földet. És mintha kétszer repültem volna a Holdba – mosolyog Ujvári. – Egyszer oda, egyszer vissza és még egyszer oda. Jelenleg tehát a Holdban tartózkodom. 42 éves vagyok, de még ötvenéves korom előtt visszajutok a Földre.[47]

Ujvári 1936 augusztusában érte el az egymilliomodik repült kilométert. A számos sajtóbeszámoló közül[48] álljon itt szülővárosa újságjának köszöntő cikke.

Európának eddig 27 olyan pilótája volt, aki egymillió kilométer távolságot berepült a modern gépmadárral, a repülőgéppel. Ez a szám most megszaporodott eggyel, Ujváry Lászlóval, városunk szülöttével, akinek e jelentős jubileumát valamennyi országos napilapunk a legnagyobb dicséret és elragadtatás hangján közli. Csak egyet nem említenek a lapok, a ránk nézve legfontosabbat, hogy Ujváry László, a levegő e diadalmas vándora Félegyházán született s itt érzett először nosztalgiát a magasan repülő madarak után. Ujváry László augusztus 29-én repülte be a milliomodik kilométert, mint az Air France légiforgalmi vállalat pilótája. A mátyásföldi repülőtéren babérkoszorúval fogadták, de az ünneplés igazi pilóta-módra még a levegőben megkezdődött, mert amikor Ujváry László gépe Bécsből Budapest felé jövet Somorja fölé ért, Magyarország valamennyi utasgépének rádióállomása üdvözlőtáviratot küldött Ujváry Lászlónak. A holland KLM, a magyar MALERT s a német Luft Hansa sürgönyeit is 1200 m magasságban kapta meg Ujváry László. Ujváry László földink is belépett a pilóta »milliomosok« díszes névsorába huszonegy évi repülés után. Huszonegy év óta minden nap, jó és rossz időben beült a pilótafülkébe, hogy a világ nagy metropolisainak egyikéből a másikába vigye a világ vándorait. Ujváry a háborúban, mint főhadnagy vadászrepülő volt s légi párbajban nyolc ellenfelét terítette le. Egyszer 15 angol géppel csapott össze egymaga. Vitézségéért a nagy ezüsttől kezdve a Vaskorona rend harmadik osztályáig az összes kitüntetéseket megkapta. A háború óta mint utasszállító pilóta áll a légiforgalmi szolgálatban, s eddig 6200 órát töltött a levegőben, tehát komoly értelemben is a »levegőből« él. 21 év alatt kétszer ütött villám a gépébe, de szerencsére nagyobb baja nem lett. Egyszer majdnem tragikusan végződött leszállása, amikor mocsaras helyen volt kénytelen leszállni, de jó szerencséje itt sem hagyta el. Az egymillió kilométer alatt fejedelmek és hercegek foglaltak helyet gépén. Nevetve említi, hogy volt újságkihordó is, amikor reggelente 30-40 város és község felett dobta le a friss újságpéldányokat. Szállított egyszer Bécsből Konstantinápolyba tízezer fecskét s egy másik alkalommal gyönyörű fehér bárányokat hozott Belgrádból Budapestre.[49] Ujváry Lászlót meleg ünneplésben részesítette a Légügyi Hivatal, de ünneplés vár rá Párizsban, az Air France légiforgalmi vállalat központjában is, ahol a polgári francia aviatika vezetője aranyéremmel tünteti ki Ujváry Lászlót. Ujváry László a tiszteletére Budapesten rendezett banketten sok érdekes pilóta-apróságot, repülőélményt mondott el életéből s a „milliomos” pilóta, akit még a villámcsapás sem tudott kihozni a sodrából, csak akkor jött zavarba, amikor az őt ünneplő beszédekre kellett volna válaszolnia. »Engedjék el a választ, inkább megígérem, hogy a magyar színek dicsőségére átrepülöm a levegő birodalmában a második millió kilométert is«, mondotta nagy derültség között Ujváry László igazi kiskun szerénységgel. Ujváry Lászlót, a „milliomos” félegyházi pilótát igaz szeretettel és büszkeséggel köszöntjük mi is. Segítse a pilótaszerencse megérni a második millió kilométert is, hozzon díszt és dicsőséget önmagának, hazájának és városának, amely fölött mindig leírta tisztelgő köreit, valahányszor erre vitte útja. Kísérje szerencse légiútjain Ujváry Lászlót, a második millió kilométer felé.”[50]

 

bkml

12. Ujvári László a gépe előtt
(Forrás: Magó Károly I. 77.)

 

Ujvári jellemére, mentalitására következtethetünk azokból az információmorzsákból, amelyeket a korabeli újságok a pilóta ünneplésével kapcsolatban közöltek. „Köszönöm a jó Istennek és áldom a sorsomat, hogy »milliomos« lehettem.[51]Ujváry László meghatva, de mégis vidáman fogadja az üdvözléseket, amelyet egyszerűen »merényletnek« nevez. »Köszönöm, köszönöm, erre igazán nem számítottam és boldog vagyok.« […] A rövid ünneplés véget ért és Magyarország »repülő olympikonja«, aki ezzel a teljesítményével csak öregbítette a magyar tudás, tehetség és diadal jó hírnevét, kerékpárra ült, hogy hazatérjen a családjához és holnap megkezdje a második millió kilométert is.[52]

Szintén a pilóta „ars poeticája” olvasható ki a vele készült interjúkból. „Az emberek visszaélnek a találmányukkal. A susztertől a vajgyárosig mindenki csak azon töri a fejét, hogyan csinálhatna háborús cikket a gyártmányából. Mi pilóták, ott a felsőbb régiókban, másképp látunk mindent. A pilóta tudja, miről van szó és ezért békés ember. A világ egyetlen városa sem volna képes komoly légi támadás ellen védekezni. A légi háború nem katonák, hanem városok, asszonyok és gyermekek ellen irányul. […] Ha hatalmamban volna, megtiltanám a repülőgép használatát a háborúban. Én, a pilóta. […] [A kabalám] az, hogy jót teszek. Mindenkivel. Senki ellen sem merek rosszat elkövetni, mert félek, hogy elátkoz. A pilóta mind vajszívű. Szőrös lelkű ember nem is lehet jó repülő. Vidámak vagyunk és szeretjük az embereket. Mert repülünk.[53]

Az első pilótanemzedék a repülés minden csínját megtanulta a háborúban. Megtanulta elsősorban azt, hogyan kell egyenesen repülni. Ez a legnehezebb! Ehhez nagy repülő lemondás kell. Türelem, rutin és uralkodni tudás a temperamentum fölött. Ez az utóbbi különben csillapodik a korral, amiből így előny lesz. A földi közlekedési eszközök legjobb vezetőinek is tanulni kell lassan vezetni, amivel nem azt akarom mondani, hogy az ember a sebességet ne használja ki, hanem hogy a sebességet a lehetőségekhez tudja mérni. […] Az ész nélkül száguldó típus nem igazi sportember. Az igazi ésszel száguld. […] Ma is az a kérdés: melyik ember jobb repülő, az intelligens-e vagy a nem intelligens? Az »intellektuell«-e, vagy a primitív ösztönember? A kérdést népiesebben így is fogalmazták: »bivaly« vagy »kultúrlény«? […] A »bivaly-típus« nekimegy minden veszélynek, de hull is, mint a légy. A »drótidegzet« nagy terhelést elbír, de a túlterhelésnél szakad. Az »intellektuell« vékony idegzete először is minden behatásra reagál, másodszor meg a legnagyobb túlterhelést is elbírja, mert nyúlik. Az idegzet reagálását nevezhetjük bátran félelemnek is, nem tesz semmit. […] Nem a nyugodt ember a jó repülő, hanem az egészséges idegzetű. […] A repülés igen nagy mértékben lelki sport. Aztán idegsport és csak utolsó sorban testi sport. A jó testi kondíció persze szükséges, de legkönnyebben pótolható. A repülés a legkülönb sport is, minden más sport felett áll, ami azt jelenti, hogy a testi és lelki képességek a legmagasabban ebben a sportban fejleszthetők ki. Az ember érzi, hogy több lesz, többoldalúvá válik, ami természetes is, hiszen három dimenzióban mozog. Valahogyan kiegészül. Új érzékek csíráznak ki benne és észrevétlenül új belátások és megismerések is, amelyek átgyúrják az embert és a magatartását formálják mássá. […] A pilóta sokat alszik és jól. Vidám természetű, élénk, örökké fiatal, hogy ne mondjam, gyerek. Kora nincs. Aztán emberbarát, igazságszerető és úgy szereti az életet, mint egészséget a beteg. Sok tiszta levegőt szív és sokat nézi egészen magasból, két-háromezer méter magasból a földet.[54]

Ujvári néhány anekdotát is megosztott az olvasóközönséggel. „Egy szigorú porosz utas feljelentett egyszer a társaság igazgatójánál: »Hogyan lehet ilyen könnyelmű pilótát alkalmazni, aki a mellette ülő emberrel egész úton mulat és kacag, míg mögötte többszörös családapák reszketnek az életükért!« A mellettem ülő ember a rádiós volt, ideális időben, 1000 méteren úsztunk zavartalanul s közben a legújabb vicceket meséltük el egymásnak. A szigorú úr csak akkor békült meg, amikor megtudta, hogy én is családapa vagyok s nekem is két nagy gimnazista fiam van, pontosan annyi, mint neki.

Előfordult velem az is, hogy maguk az utasok kényszerítettek leszállásra. […] A motorból kifolyt a víz, melegen szaladt, gőzölgött. Az utasfülke a motor mögött tele lett gőzzel. Nem éppen örvendetes dolog, de én tudtam, hogy még hazaérhetek. Valahol Örkény környékén jártunk. De az utasok közt pánik tört ki. »Szálljon le! Elégünk! Ég a gép! – rikoltoztak.« Csillapítottam őket minden módon. »Garantálom, hogy rendesen megérkezünk!« Nem segített semmit. Kiugráltak volna a gépből, ha le nem szállok.[55]

Ujvári, a „kilométermilliomos” pilóta ünnepléséből Kiskunfélegyháza is kivette a részét. A szülőváros nem elégedett meg azzal, hogy a helyi újságokban beszámolókat lehetett olvasni Ujvári nagyszerű eredményeiről. Az egyik önkormányzati képviselő azt indítványozta, hogy a város közgyűlése Ujvári Lászlót üdvözölje és kiváló teljesítményét jegyzőkönyvben örökítse meg.[56]

 

bkml

13. Matuz Károly levele
(Forrás: MNL BKML V.175.b. 914/1937.)

 

Az előterjesztést 1936. november 3-án tárgyalta a közgyűlés és 764. határozatával el is fogadta azt.[57]

 

bkml

14. Kiskunfélegyháza képviselő-testületének határozata 1.
(Forrás: MNL BKML V.175.b. 914/1937.)

 

bkml

15. Kiskunfélegyháza képviselő-testületének határozata 2.
(Forrás: MNL BKML V.175.b. 914/1937.)

 

Tárgyaltatott dr. Matuz Károly városi képviselő önálló indítványa Ujváry László pilóta városunk szülöttének üdvözlése tárgyában.

Előadó dr. Tarjányi Béla városi főjegyző előterjeszti, hogy dr. Matuz Károly városi képviselő önálló indítványt nyújtott be Ujvári László kiváló pilóta üdvözlése tárgyában. Előadó felkéri indítványtevőt indítványának előterjesztésére.

Dr. Matuz Károly városi képviselő önálló indítványát a következőkben terjeszti elő:

Úgy hiszem, hogy Ujváry László pilótakapitányt a magyar aviatikának immár világhírű büszkeségét nem kell szülővárosának bemutatni, 21 év óta járja a levegőrétegeket újabb és újabb dicsőséget szerezve a magyar aviatikának és szülővárosának, Kiskunfélegyházának. Abból az alkalomból, hogy a közelmúltban repülte át életében a milliomodik kilométert, szeretettel és lelkesedéssel ünnepelték nemcsak Magyaroroszágon, de külföldön is, egész Európában.

Pályáját mint katonai repülő kezdte meg a világháború idején. A világháborúban nyolc ellenfelét terítette le izgalmas légi párbajban. Egy ízben 15 angol repülővel csapott össze egymaga s győzedelmesen került ki a harcból. A német vaskoronarend és egy egész sereg kitüntetés tulajdonosa. 21 év óta végzett repülésével harmicszor repülhette volna körül a Földet az egyenlítő felett.

Úgy érzem, hogy kiváló szülöttének ezen teljesítményei előtt Kiskunfélegyháza város sem mehet el nyomtalanul. Önmagát becsüli meg ez a kiskun város és a képviselőtestület, ha részt kér Ujváry László ünnepléséből. Éppen ezért indítványozom, hogy Ujváry Lászlót abból az alkalomból, hogy egymillió kilométert meghaladó légi utat repült, amely teljesítményével nemcsak a magyar repülés ügyének, de városának is dicsőséget és hírnevet szerzett, szeretettel üdvözöljük s kiváló teljesítményét az utókor számára jegyzőkönyvileg is örökítsük meg.

Mondja ki egyben a képviselőtestület, hogy mind Ujváry Lászlót, mind pedig a Kiskunfélegyházán élő édesanyját határozatáról jegyzőkönyvi kivonaton értesíteni rendeli.

A képviselőtestület egyhangú lelkesedéssel magáévá tette dr. Matuz Károly városi képviselő indítványát és elnöklő dr. Ring József h. polgármester kihirdette az alábbi véghatározatot:

A képviselőtestület Ujváry László pilótakapitányt a város nagynevű szülöttjét azon alkalomból, hogy egymillió kilométert meghaladó légi utat tett meg, meleg ünneplésben részesíti és az aviatika terén elért s Európa szerte elismert érdemeit az utókor számára jegyzőkönyvben megörökíti s erről őt, valamint ma is Kiskunfélegyházán élő özvegy édes anyját jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

Miről a polgármester, Ujváry László pilóta-kapitány Mátyásföld és özv. Ujváry Lajosné sz. Kurucz Matild kiskunfélegyházi Simonyi utca 4. sz. a. lakos értesítendők.

Ujvári László 1937. január 24-én levélben köszönte meg szülővárosa figyelmességét. A levelet az egyik helyi újság szó szerint leközölte.[58]

 

bkml

16. Ujvári László köszönőlevele
(Forrás: MNL BKML V.175.b. 914/1937.)

 

Kiskunfélegyháza megyei város Nagyságos Polgármesterének, Kiskunfélegyháza. Nagyságos Polgármester Úr! Kiskunfélegyháza képviselőtestületének határozatát mély megilletődéssel vettem és úgy az én, mint édesanyám nevében hálás szívvel köszönöm. Őszinte büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy mindazokért a jótéteményekért és támogatásért, melyekben tanuló koromban szülővárosom részéről részesültem, megcsonkított hazámnak és így közvetve szülővárosomnak is szerény képességeim szerint szolgálhatok. Szent meggyőződésem, hogy küzdelmes pályámon legtöbbször csakis azok az erkölcsi tulajdonságok segítettek át a nehézségeken, melyeket – mint k u n g y e r e k – szülővárosomtól örököltem.

Büszkén helyezem szülővárosom részéről engem és 80 éves édesanyámat ért magas kitüntetést életemben eddig elért minden más elismerés fölé azzal, hogy szülővárosom iránti rajongó szeretetem és hálám soha meg nem szűnik és annak mindig hűséges fia maradok.

Tisztelettel kérem Nagyságodat, hogy köszönetemet – amennyiben az lehetséges és arra alkalom nyílik – Kiskunfélegyháza város nagytekintetű képviselőtestületével közölni szíveskedjék.

Kelt: Mátyásföld, 1937. január hó 24-én.

Hazafias üdvözlettel:

Ujvári László repülőkapitány[59]

 

A légitársaságok igyekeztek propagandacélokra felhasználni Ujvári népszerűségét. Az Air France a Párizs–Bukarest útvonalon megnövekedett utasforgalom miatt 1937-ben modernebb, nagyobb repülőgépre cserélte le a menetrend szerinti járatot. Amikor az új gép először szállt le Budapesten, az Air France magyar képviselete meghívta a fővárosi sajtó képviselőit a nagy utasszállító gép megtekintésére. A 14 személyes, 300 kg csomagrakományt szállítani tudó gépet pilótája, Ujvári László mutatta be az újságíróknak.[60]

Ujvári, a sikeres és híres „sztárpilóta” személyére és szaktudására Magyarországon is egyre nagyobb igény mutatkozott, mivel a hazai polgári repülés jelentős fejlődésnek indult. A Magyar Légiforgalmi Rt. kérésére ezért Ujvári 1939. január 15-én megvált az Air France-tól és átvette a budaörsi üzem vezetését, a légiforgalom irányítását és a közforgalmi pilóták képzését.[61]

 

bkml

17. Ujvári László portréja
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1941. január 1. 25.)

 

A korabeli sajtó jól dokumentálta Ujvári László „magyar színekben” való működését. Beszámolt például arról, hogy Ujvári vezette már 1939 februárjában azt az egyéves tanfolyamot, ahol a légiforgalmi repülők személyzetét képezték ki. A 22 növendéket a magyar utasszállító gépek vezetésére készítették fel.[62] Igazgatóként Ujvári is részt vett 1939 áprilisában az első közvetlen angol–magyar légi járat ünnepélyes fogadásán.[63]

 

bkml

18. A londoni gép fogadása
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1939. május 1. 12.)

 

A következő évben tagja volt a balkáni fővárosokba ellátogató, a közel-keleti légiforgalom lehetőségeinek tanulmányozására és az előkészítő tárgyalások lefolytatására kiküldött magyar szakemberekből összeállított bizottságnak, sőt a küldöttséget szállító két gép közül az egyiket ő vezette.[64]

 

bkml

19. Balkáni út 1.
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1940. március 1. 3.)

 

bkml

20. Balkáni út 2.
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1940. március 1. 4.)

 

bkml

21. A balkáni útvonal
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1940. március 1. 4.)

 

Szintén Ujvári László volt annak a repülőnek a pilótája, amelyről Horthy Miklós kormányzó kíséretével együtt 1940. április 2-án megtekintette az árvíz sújtotta Zagyva-völgyet, valamint a Tisza és a Bodrog vonalát. Visszatérőben megszemlélték a készülő új budapesti közforgalmi repülőteret a ferihegyi pusztán.[65] Az utazásról kép- és filmfelvétel is készült.

 

bkml

22. Horthy Miklós árvízi szemléje
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1940. május 1. 4.)

 

 

videó

23. Archív filmfelvétel  - Magyarország kormányzója repülőgépen megtekintette az árvíz sújtotta területeket 
/ Kattintson a képre a videó megtekintéséhez! /

(Forrás: filmhiradokonline.hu/)

 

Az árvízvédelmi kormánybiztos néhány nap múlva a sajtó képviselőit is – egy szintén Ujvári László által vezetett gépen – repülőútra invitálta, hogy bemutassa az ár- és belvíz okozta pusztítás súlyosságát.[66]

Az 1940-es év további, Ujvárival kapcsolatos sajtóhírei a visszacsatolt területek légi közlekedésének beindításáról szóltak. Ujvári részt vett a Budapest–Kassa–Ungvár közt rendszeresített, 280 km-es légi járat első útján,[67] illetve ő vitte a sajtó munkatársait a szeptember 15-i kolozsvári kormányzói bevonulási ünnepségre. Ez az újságírói csoport volt az első, amely a MALERT utasgépén juthatott el a visszacsatolt Erdély területére.[68]

 

bkml

24. Ujvári László repülés közben
(Forrás: Repülési lexikon 2. 432.)

 

Ez az év azonban magas állami elismerést is hozott a kapitány számára. Horthy Miklós kormányzó 1940-ben Ujvári Lászlót, a Magyar Légiforgalmi Rt. cégvezetőjét a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki, a magyar légiforgalmi repülés pilótáinak kiváló kiképzéséért.[69]

A következő esztendőben Ujvári vette át a MALERT új repülőgépét Dessauban, illetve ő hozta haza Bécsen keresztül a magyar légi forgalom legújabb szerzeményét.[70] Tavasszal ismét az újbóli árvíz miatt kellett Horthy kormányzót repülőútra vinnie, aki a magasból szemlélte meg a víz pusztítását.[71] Ujvári később is szállított különleges, magas rangú utast: 1941 tavaszán John F. Montgomery budapesti amerikai nagykövetet és feleségét utaztatta el Lisszabonba. A különjáratú gép 5400 kilométert tett meg, ekkora távolságot addig magyar légiforgalmi gép még nem repült be. A Budapest–Milánó–Marseille–Barcelona–Lisszabon út oda-vissza több mint 25 óráig tartott. Montgomery nagykövet külön levélben köszönte meg a Magyar Légiforgalmi Rt. elnökének az út precíz előkészítését, a gép személyzetének udvarias és szeretetteljes gondoskodását; valamint elégedettségének adott hangot a pontos megérkezésért és az igen méltányos árért (az út 20 000 pengőbe került).[72]

 

bkml

25. Az amerikai nagykövet lisszaboni útja
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1941. április 15. 12.)

 

Szintén ebben az évben készült filmhíradó-felvétel – Ujvári László nevének megemlítésével – arról, hogy a Budapest–Zágráb–Velence–Milánó útvonalon megindult a menetrend szerinti légi forgalom.

 

videó

26. Archív filmfelvétel  - Olasz- és horvátországi légi járat 
/ Kattintson a képre a videó megtekintéséhez! /

(Forrás: filmhiradokonline.hu/)

 

Ujvári László élete azonban nem várt fordulatot vett. Egy nyugdíjával kapcsolatos ügyben fordult a kormányzóhoz, ám a beadvány miatt, hetedmagával, szabotázs vádjával bebörtönözték. A pilóták perbe fogása nagy felháborodást váltott ki, végül rehabilitálták őket, ám Ujvári nyugdíjügyét továbbra sem sikerült elintézni. 1942 márciusában szabadult, majd június 12-től kivezényelték az orosz frontra a futárrepülőraj parancsnokának.[73] 1942 decemberében visszakerült az eredeti beosztásába Budaörsre. A háború alatt végig dolgozott.[74]

Ujvári László és felesége 1944-ben ünnepelték házasságkötésük 25. évfordulóját. A pilóta ezüstlakodalmáról a repülési szakfolyóirat képes riportban számolt be. A cikkből számos érdekesség kiderült: a házaspár két fia szintén repült, az egyikük zászlós, a másikuk hadapród őrmesterként teljesített szolgálatot; Ujvári a mátyásföldi teniszklub elnöke és legrégibb tagja is volt; a pilóta ebben az évben közeledett a kilencezredik repült órához, és az összesen megtett egymillió-hétszázezer légi kilométerhez. A sajtóhíradás utal az Ujvári házaspár népszerűségére is. „A templomi áldás után a barátok és bajtársak tömege vette körül szeretetével mindkettőjüket s a tenisz klubházban rendezett vacsora alatt egyik felköszöntő a másik után hangzott el az igen nagy közkedveltségnek örvendő Ujváry százados és felesége üdvözlésére.[75]

 

bkml

27. Az Ujvári házaspár ezüstlakodalma 1.
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1944. július 15. 13.)

 

bkml

28. Az Ujvári házaspár ezüstlakodalma 2.
(Forrás: Magyar Szárnyak, 1944. július 15. 13.)

 

A második világháború során Ujvári 1945 áprilisában önként vonult ki Ausztriába a műszaki szakembereivel, ahol amerikai fogságba kerültek. Szabadulása után hazatért Magyarországra. Itthon azonban a repülésben nem kapott beosztást, és a honvédség sem tartott rá igényt. Nyugdíj nélkül kellett új életet kezdenie, ezért családjával hazaköltözött szülővárosába. Kiskunfélegyházán házat és 2 hold földet vett, amelyen élete végéig gazdálkodott. A magyar katonai és polgári repülés egyik legendás alakja mellőzöttként hunyt el 1951. július 22-én, 57 éves korában, agyvérzésben. Utolsó lakcíme: Kiskunfélegyháza, Marosvásárhely utca 14. Temetésére 23-án került sor, végső álmát a félegyházi Alsótemetőben alussza.[76]

 

bkml

29. Ujvári László és felesége sírja, Kiskunfélegyháza, Alsótemető
(a szerző felvétele)

 

László fiuk a második világháborúban szintén pilótakarriert futott be. A két Ujvári repüléssel kapcsolatos hagyatékát a leszármazottak 2018-ban a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumnak ajánlották fel.

 

 

Jegyzetek

[1] Ujvári László neve a korabeli írott és nyomtatott forrásokban többféle változatban szerepel: Ujvári, Ujváry, Újvári és Újváry névalakkal is találkozhatunk. Jelen írásomban – Magó Károly eljárásához igazodva – következetesen az Ujvári formát használom. Ezt indokolja Ujvári László saját kezű aláírása is. Az idézetekben az eredetinek megfelelő névalakot közlöm. Lásd: Magó Károly: Katonacsalád. A két Ujvári 1. rész. Aranysas 2019/9. 77–82. (A továbbiakban: Magó Károly I.), ill. Magó Károly: Katonacsalád. A két Ujvári 2. rész. Aranysas 2019/10. 78–82. (A továbbiakban: Magó Károly II.)

[2] Köszönöm a Reptár Szolnok Nkft. munkatársának, Acsay Orsolyának a kutatáshoz nyújtott segítségét. A tanulmány az Ujvári család hozzájárulásával és jóváhagyásával készült.

[3] Kiskunfélegyházi Szent István templom, 1893-ban kereszteltek anyakönyve, 437. bejegyzés.

[4] Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL BKML) VIII.314. A Kiskunfélegyházi Népiskolák igazgatósága iratai. Népiskolai anyakönyvek 1900/01–1903/04.

[5] „Jutalmazások a főgimnáziumban”. Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó, 1907. június 30. 4.

[6] „Október 6.” Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó, 1911. október 1. 3.; „Kitüntetett füleslabda-csapat”. Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó, 1912. július 14. 5.

[7] MNL BKML VIII.57. A Kiskunfélegyházi Városi Algimnázium (1894-től r. k. Főgimnázium, 1923-tól Szent László Reálgimnázium) iratai. Gimnáziumi anyakönyvek 1904/05–1911/12, érettségi anyakönyv 1911/1912.

[8] „Tanulmányi ösztöndíj”. Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó, 1913. szeptember 7. 4–5.; „Tanulmányi ösztöndíj”. Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó, 1914. május 3. 3.

[9] Magó Károly I. 77–78.

[10] Magó Károly I. 77–78.

[11] „Nagy ezüst vitézségi érem”. Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó, 1916. június 11. 2.

[12] „Kitüntetés”. Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó, 1916. december 31. 2.

[13] „Kitüntetés”. Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó, 1918. szeptember 29. 2.

[14] Szabó József (szerk.): Repülési Lexikon 2. Budapest, 1991. 432.

[15] Kiskunfélegyházi Szent István-templom, 1919-ben házasságot kötöttek anyakönyve, 280. bejegyzés.

[16] Magó Károly I. 79-80.

[17] Ujvári László: A Budapest-angorai légiút 1. Repülés II. évf. 2. sz. (1924. február 15.) 23–25.; Ujvári László: A Budapest-angorai légiút 2. Repülés II. évf. 3. sz. (1924. március 15.) 33–34.

[18] „A vasárnapi repülőnap”. Dunántúl, 1925. augusztus 5. 6.; „A pécsi repülőnap és sportünnepély”. Pécsi Napló, 1925. augusztus 6. 7.; „Nagyrészt nők repültek az eddigi repülőnapokon”. Pécsi Napló, 1925. augusztus 9. 6.; „80 perc ezer méter magasságban”. Pécsi Napló, 1925. augusztus 11. 2–3.

[19] Magó Károly I. 80.; „Bélyeggyűjtés”. Budapesti Hírlap, 1927. május 8. 26.

[20] „Az óceánrepülő Assolant gépének másával repült a főváros fölött a Budapesti Hírlap munkatársa”. Budapesti Hírlap, 1929. július 2. 5.

[21] Magó Károly I. 80.

[22] „Beszélgetés Ujváry László pilótával”. Ujság, 1928. május 25. 5.

[23] „Beszélgetés Ujváry László pilótával”. Ujság, 1928. május 25. 5.; „Kényszerleszállást kellett végezni Törökbálint határában a bécsi repülőgépnek”. Az Est, 1928. május 25. 1.; „A Párizs-Konstantinápoly között közlekedő repülőgép balesete”. Esti Kurir, 1928. május 25. 3.; „Repülőgép kényszerleszállása Törökbálinton”. Budapesti Hírlap, 1928. május 25. 6.; „Lezuhant egy utasszállító repülőgép Budaörs közelében”. Friss Ujság, 1928. május 25. 1.

[24] Egy 1936-os interjúban így emlékezett vissza az eseményre: „A nagy monstrum bukfencet vetett és fekve maradt a hátán. A vasúti őr rémülten telefonált be a városba: »Egy nagy repülőpép – mondta – megfordult a levegőben és lezuhant. Akkorát puffant, hogy Pesten is meghallották.« Az utasok kimásztak a fülkéből, kutyabajuk se esett s ott tanyáztunk a gép hasán és alsó szárnyán, amikor megérkeztek a segédcsapatok. Utászkatonák jöttek, azok vittek ki a hátukon a partra. A rakomány nagy része kifordult, a mocsárban úgy virított a sok szép tavaszi kalap-modell, retikül és egyéb divatáru, mint a sok tarka mezei virág. A katonaság mellett ezeket a holmikat már a »nép« is segített megmenteni a pusztulástól. A környék lányai állítólag sose viseltek annyi valódi párisi kalapot, mint azon a tavaszon. A töltésen aztán tiszteletteljesen hozzám lépett az egyik utas, bukaresti ember volt, először ült repülőgépen: »Ugye kérem, már megérkeztünk Pestre?« Kitűnt, hogy ez a bácsi semmi rendkívülit nem látott ebben a »Landung «-ban, teljes jóhiszeműséggel úgy vélte, hogy a repülőgéppel való megérkezésnek ilyen a szokásos formája.” „A jó pilótának nincs kora”. Nemzeti Ujság, 1936. augusztus 23. 13.

[25] „Endresz György, Ujvári László és Bánhidi Antal kitüntetése”. Aviatika, 1930. augusztus 1. 196.

[26] „Bécsből több mint százezer fecskét szállítottak Velencébe”. Az Est, 1931. szeptember 30. 2.

[27] Az újságokban közölt adatok között nincs összhang az osztrák fecskeszállítmány úticélját illetően. Egyes források szerint Velencébe, mások szerint Isztambulba (a korabeli forrásokban: Konstantinápolyba) vitte Ujvári László gépén a fecskéket. „Bécsből több mint százezer fecskét szállítottak Velencébe”. Az Est, 1931. szeptember 30. 2.; „Repülőgépen szállították az itt rekedt fecskéket Sztambulba”. Budapesti Hírlap, 1931. október 6. 5.; „Beszélgetés a fecskeszállító pilótával, akinek gépébe belevágott a villám”. Az Est, 1931. október 6. 5.; „Háromszor érhetett volna már a Holdba a kilométermilliomos magyar pilóta”. Az Est, 1935. december 6. 14.

[28] Szintén eltérés található a korabeli híradásokban arról, hogy a francia szenátor (Pierre Renaudel) az Ujvári által vezetett gépen ült-e egyáltalán vagy egy másikon, illetve hogyan reagált ez a személy a villámcsapásra: idegrohamot kapott, elájult és kórházba kellett szállítani, vagy csak flegmatikusan olvasott tovább a villámsújtotta repülőn. Ujvári László a vele készített 1931-es és 1935-ös interjúkban mindenesetre ez utóbbi álláspontot képviselte: „Rengeteg fecske és egy francia szenátor volt a gépen: Renaudel. Szegény, azóta meghalt, pedig milyen szép, kövér, cvikkeres bácsi volt. A villám mennydörgésszerű robajjal a gép jobb szárnyába csapott, a világítási vezetéken keresztül átszaladt hozzám, szétzúzta a pilótaülést, majd átugrott az antennára és összetörte a rádiót. Renaudel csak ül [!] a kabinban és olvasott. Valami közgazdasági könyvet. Nem álltunk meg. Pesten a kiszállásnál megkérdeztem tőle, hogy nem félt-e. Azt mondta: »Hallottam ugyan valami zörejt, de azt hittem, hogy a motor csinálja.« Szerencsére a fecskéknek sem történt semmi baja.” „Villám csapott a párizs-bukaresti repülőgépbe”. Az Est, 1931. október 2. 7.; „Beszélgetés a fecskeszállító pilótával, akinek gépébe belevágott a villám”. Az Est, 1931. október 6. 5.; „Háromszor érhetett volna már a Holdba a kilométermilliomos magyar pilóta”. Az Est, 1935. december 6. 14.

[29] „Beszélgetés a fecskeszállító pilótával, akinek gépébe belevágott a villám”. Az Est, 1931.október 6. 5. A cikk alapján íródott egy félegyházi sajtóbeszámoló is: „A félegyházi pilóta”. Félegyházi Közlöny, 1931. október 11. 1.

[30] „Beszélgetés a fecskeszállító pilótával, akinek gépébe belevágott a villám”. Az Est, 1931. október 6. 5.; „Villámcsapási kísérletek légi járműveken”. Aviatika, 1931. november–december 338.

[31] „Villámcsapási kísérletek légi járműveken”. Aviatika, 1931. november–december 338.

[32] „Beszélgetés a fecskeszállító pilótával, akinek gépébe belevágott a villám”. Az Est, 1931.október 6. 5.

[33] „Bécsből több mint százezer fecskét szállítottak Velencébe”. Az Est, 1931. szeptember 30. 2.

[34] „Hétfőn szállítják el a hideg miatt ittrekedt fecskéket”. Ujság, 1931. október 3. 5.; „Kérjük Sztambulban szabadon bocsátani!” Ujság, 1931. október 6. 7.; „Repülőgépen szállították az ittrekedt fecskéket Sztambulba”. Budapesti Hírlap, 1931. október 6. 5.

[35] Más források szerint három utast szállított a gép. A sajtóbeszámolók a repülőgép nagyságáról is eltérő információkat közöltek: az egyik beszámoló szerint tíz-, a másik szerint nyolcüléses gépről volt szó.

[36] „Kényszerleszállást végzett Pesterzsébet mellett a belgrádi repülőgép”. Az Est, 1932. április 2. 12.; „Belgrádi repülőgép kényszerleszállása Vecsés mellett”. Budapesti Hírlap, 1932. április 2. 4.

[37] „Kényszerleszállást végzett Pesterzsébet mellett egy utasszállító repülőgép”. Friss Ujság, 1932. április 2. 1.

[38] „Háromszor érhetett volna már a Holdba a kilométermilliomos magyar pilóta”. Az Est, 1931. december 6. 14. Magó Károly I. 81.

[39] „Utasszállító repülőgép kényszerleszállása Szegeden”. Friss Ujság, 1934. szeptember 6. 5.

[40] „Hírek”. Magyar Katonai Szemle, 1934. 4/4. 263.

[41] „A jó pilótának nincs kora”. Nemzeti Ujság, 1936. augusztus 23. 13.

[42] „Ujváry László úrnak”. Félegyházi Hírlap – Félegyházi Híradó, 1929. június 23. 1.

[43] A Kiskun Napokról részletesebben lásd: Kőfalviné Ónodi Márta: A Kiskun Napok története 1934–1996. Jászkunság kutatása 2012 (Kun Összefogás Konzorcium, Kiskun Múzeum) Kiskunfélegyháza, 2013. 220–249.

[44] „Ereklyés Országzászló felavatása”. Félegyházi Hírlap – Félegyházi Híradó, 1934. augusztus 26. 1.

[45] „Sportrepülők városunkban”. Félegyházi Hírlap – Félegyházi Híradó, 1934. szeptember 2. 5–6.

[46] Újsághír szerint Ujvári 1936 augusztusáig az Air France-nál 5300 repült órát teljesített (990 000 km), ezt megelőzően az Aeroexpressnél repült 820 órát (92 000 km). Ez mindenképpen elismerésre méltó eredmény, különösen úgy, hogy a világháborúban katonaként repült órák és kilométerek nincsenek a teljesítménybe beleszámolva. „A jó pilótának nincs kora”. Nemzeti Ujság, 1936. augusztus 23. 13.

[47] „Háromszor érhetett volna már a Holdba a kilométermilliomos magyar pilóta”. Az Est, 1931. december 6. 14.

[48] „»Milliomos« magyar pilótát ünnepeltek ma délben a mátyásföldi repülőtéren”. Magyarország, 1936. augusztus 30. 16.; „Lelkesen ünnepelték a Mátyásföldön a magyar polgári repülés kilométer milliomosát”. Nemzeti Ujság, 1936. augusztus 30. 4.; „Millió légikilométert repült Ujváry László, a leghíresebb magyar pilóta”. Pesti Hírlap, 1936. augusztus 30. 10.; „Ujváry László, az első magyar »milliomos díjat« nyert pilóta”. Pesti Napló, 1936. augusztus 30. 19.; „Az első millió-kilométeres magyar pilóta”. Félegyházi Közlöny, 1936. szeptember 6. 3.; „Egymillió kétszázezer kilométert repült Ujváry László az Air France magyar pilótája”. Magyar Lapok, 1936. szeptember 17. 4.

[49] A két fehér bárány szomorú történetét Ujvári egy interjúban mesélte el, élete legmegrázóbb élményeként. A pilóta egy belgrádi ismerősétől két fehér bárányt kapott, amelyeket az éppen Gárdonyban nyaraló fiainak szánt ajándékul. A repülőn érkezett bárányok után Mátyásföldön annak rendje és módja szerint megfizette a vámot, de figyelmeztették, hogy behozatali engedélyt kell kérnie a Földművelésügyi Minisztériumtól, továbbá a vármegyei és a cinkotai községi állatorvosi vizsgálatok eredményeit is meg kell várni. Mivel a bárányokat Gárdonyba akarta vinni, ezért szükséges volt a Budapest I. kerületi, valamint a Fejér megyei Állatorvosi Hivatal, illetve Gárdony község állatorvosának engedélyét is beszerezni. Ujvári három napig „harcolt” a különböző hivatalok bürokratikus útvesztőiben, de a küzdelemben alulmaradt. A bárányokat sem visszavinni, sem elajándékozni nem lehetett, le kellett őket ölni. „Összes emlékeim közt […] ennek a kormos orrú kis báránynak a tragédiája rázott meg legerősebben.” „A jó pilótának nincs kora”. Nemzeti Ujság, 1936. augusztus 23. 13–14.

[50] „Egymillió kilométert repült eddig Ujváry László a híres félegyházi pilóta”. Félegyházi Hírlap – Félegyházi Híradó, 1936. szeptember 6. 1.

[51] „Millió légikilométert repült Ujváry László, a leghíresebb magyar pilóta”. Pesti Hírlap, 1936. augusztus 30. 10.

[52] „Lelkesen ünnepelték a Mátyásföldön a magyar polgári repülés kilométer milliomosát”. Nemzeti Ujság, 1936. augusztus 30. 4.

[53] „Háromszor érhetett volna már a Holdba a kilométermilliomos magyar pilóta”. Az Est, 1935. december 6. 14.

[54] „A jó pilótának nincs kora”. Nemzeti Ujság, 1936. augusztus 23. 13.

[55] „A jó pilótának nincs kora”. Nemzeti Ujság, 1936. augusztus 23. 13.

[56] MNL BKML V.175.b. Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Közigazgatási iratok (a továbbiakban: V.175.b.) 914/1937.

[57] MNL BKML V.171.a. Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestületének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek (a továbbiakban: V.171.a.) 1936. november 3-i ülés, 764. határozat.

[58] „Ujváry László repülőkapitány köszönete”. A Csonkamagyarország, 1937. január 31. 2.

[59] MNL BKML V.175.b. 914/1937. A közgyűlés a köszönetet jegyzőkönyvileg nyugtázta. MNL BKML V.171.a. 1937. február 9-i ülés, 113. határozat.

[60] „Először szerepelt Budapesten a »Flamant«, Franciaország legmodernebb utasszállító gépe”. Nemzeti Ujság, 1937. július 27. 4.; „Budapestre érkezett a párizs-bukaresti repülőjárat első új óriásgépe”. Budapesti Hírlap, 1937. július 27. 8.

[61] Magó Károly I. 82.

[62] „Lefüggönyzött fülkékben tanulják a magyar repülés kiválóságai a ködrepülést a budaörsi pilótaiskolában”. Magyarország, 1939. február 26. 11.

[63] „London-Budapest között megindult a közvetlen légijárat”. Magyar Szárnyak, 1939. május 1. 12.

[64] „Légiforgalmi tanulmányút a Balkánon”. Magyar Szárnyak, 1940. március 1. 3–5.

[65] „Horthy Miklós kormányzó repülőútja az árvízsújtotta vidékek felett”. Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap, 1940. április 3. 1.; „A kormányzó repülőútja”. Kecskeméti Közlöny, 1940. április 3. 1.

[66] „Repülőgépen a magyar ezertó felett”. Ujság, 1940. április 7.; „Repülőgépen az árvíz óceánja felett”. Friss Ujság, 1940. április 4.

[67] „Budapest-Ungvár 1 óra 50 perc”. Uj Nemzedék, 1940. május 21. 4.

[68] „Képek, színek, feljegyzések az első erdélyi útról”. Magyar Szárnyak, 1940. október 1. 11–12.; „Nagyvárad-Kolozsvár 1 óra 40 perc”. Uo. 5–6.

[69] „A magyar kilométermilliomos repülő beszél”. Magyar Szárnyak, 1941. január 1.; Magyar Tiszti Cím- és Névtár, 1942. 729.

[70] „A Malert új gépe megérkezett”. Magyar Szárnyak, 1941. február 15. 28.

[71] „Sportrepülőink az árvízvédelem szolgálatában”. Magyar Szárnyak, 1941. március 1. 8–10.

[72] „Budapest-Lisszabon-Budapest 5400 kilométer”. Magyar Szárnyak, 1941. április 15. 12–13.

[73] Más forrás szerint nehéz frontszolgálatot vállalt, sebesülteket szállított el az első vonalakból a hadikórházba. Égő gépével egy alkalommal kényszerleszállással tudta csak saját és személyzete életét megmenteni. Szabó József (szerk.): Repülési Lexikon 2. Budapest, 1991. 432.

[74] Magó Károly II. 79.

[75] „Egy »öreg sas« házassági jubileumán”. Magyar Szárnyak, 1944. július 15. 13.

[76] Magó Károly II. 79.; Kiskunfélegyházi Szent István-templom, 1951-ben temetettek anyakönyve, 164. bejegyzés.