Nagy Iván Honismereti Pályázat

Felhívás
2016.07.26.
A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeummal, a Pásztói Múzeummal, a balassagyarmati Palóc Múzeummal valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve, meghirdeti a 2016. évi NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZATOT néprajzi, történeti, irodalom-, és művészettörténeti, természettudományi, műemlékvédelmi, illetve gazdaság- és társadalomfejlesztés témakörben.

FELHÍVÁS

A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeummal, a Pásztói Múzeummal, a balassagyarmati Palóc Múzeummal valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve, meghirdeti a 2016. évi NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZATOT néprajzi, történeti, irodalom-, és művészettörténeti, természettudományi, műemlékvédelmi, illetve gazdaság- és társadalomfejlesztés témakörben.

Pályázni lehet bármely önálló helyszíni gyűjtésen alapuló, levéltári kutatáson nyugvó, eredeti ismeret- és tényanyagot feltáró, a történelmi és jelenkori Nógrád megyéhez kapcsolódó témájú tanulmány beküldésével.

A pályázaton részt vehetnek ifjúsági kategóriában (középiskola befejezéséig), felnőtt kategóriában önálló kutatók és csoportok, egyetemisták és főiskolások, akik múzeumi gyűjtéssel, történetírással nem hivatásszerűen foglalkoznak. Egy pályázó több, még nem publikált dolgozatot is benyújthat.

A pályázatot meghirdető intézmény, valamint az együttműködő intézmények szakemberei – előzetes kérelem alapján – konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók részére. A pályázatokat két példányban, a mellékletekkel együtt /térkép, fénykép, rajz, stb./, géppel írott formában kérjük beküldeni. A pályázat beadásakor személyi lapon a következő adatokat: név, lakcím, foglalkozás, a gyűjtés helye, ideje, adatközlők, szakmai segítséget adók névsora kérjük megadni!

A pályázó a dolgozat beadásával elfogadja a pályázat elbírálásának módját. Az elbírálás menete: a kiíró a felkért szakember lektori véleménye alapján dönt a díjazásról.
A pályamunkák visszaadására nincs lehetőség, egyik példány a múzeumok Adattárában, a másik a Levéltárban kerül elhelyezésre.

 

AJÁNLOTT TÉMÁK – TÉMAKÖRÖNKÉNT

Történelem, helytörténet, gazdaságtörténet
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója. Az 1956-os forradalom Nógrád megyében.
Az emberi tevékenység tájátalakító hatása Nógrádban. A bányászat és gyáripar tájformáló szerepe a Nógrádi Iparmedence területén. (Tájtörténeti,- történeti ökológiai vagy természettudományos megközelítéssel)
A megyei bányászat 1946-l992 közötti időszaka. (Egyes bányák története, szakemberek életútja, kitüntetett bányászok – Kossuth-díj – életútja.) Bányász- és gyári munkásdinasztiák, tisztviselők életútja.
A rendszerváltozás politikai,- társadalmi-gazdasági hatása Nógrád megyére. Demográfiai trendek a rendszerváltozás után a megyében.
100 éve zajlott az első világháború. A „Nagy Háború” hatása és következményei Nógrád vármegyében (1914-1924). Nógrádi katonák az első világháború frontjain – eddig nem közölt hadinaplók, visszaemlékezések, frontemlékek közlése, feldolgozása. Nógrádiak az északi határ védelmében - 1919. Az országhatár alakulása Nógrád vármegyében.
75 éve lépett be Magyarország a II. Világháborúba. Nógrádi katonák a II. Világháborúban.
A vasút (MÁV és iparvasutak) szerepe a megye történetében.
Salgótarjáni gyárüzemek története (acélgyár, síküveggyár, vasöntöde és tűzhelygyár, öblösüveggyár, bányagépgyár, ötvözetgyár, vízválasztói erőmű, BRG, Vegyépszer, ruhagyár) Visszaemlékezések, üzemtörténet, az üzemek társadalomszervező szerepe (kultúra, sport stb), településfejlesztő funkciójuk.
A vendéglátás emlékei Nógrád megyében.
Egy-egy település, vallási intézmény, épület, iskola, közintézmény, pénzintézet története, mezőgazdasági és ipari üzemek története a kezdetektől napjainkig. A történeti emlékezet formái egy-egy település mindennapi életében.
Kistérségi központok története Nógrád megyében.
Művelődés és szórakozás Nógrád megyében. Civil szervezetek története. A helyi turizmus és idegenforgalom története a megyében.
Kiemelkedő nógrádi személyiségek (tudósok, alkotók) életútja. A műszaki, valamint agrár értelmiség szerepe Nógrád megyében. Munkásdinasztiák története. Pedagógus életpályák.

Irodalomtörténet
Nógrád megyei írók, költők életpályája, életművek feldolgozása. Az irodalmi élet vizsgálata, kultikus elemei és helyei.
A Balassi-kultusz Nógrádban.

Művészettörténet
90 éve született Czinke Ferenc. Az alkotó életművének, képzőművészeti munkásságának jelentősége.
Nógrádi képző- és iparművészek pályájának bemutatása, műelemzések.
Települések emlékművei, szobrai, elhelyezésük története, körülményei.

Néprajz
Régi szőttesek, hímzések (egy falu vagy kistáj fennmaradt emlékeinek bemutatatása), a népviselet emlékei egy nógrádi közösség példáján, paraszti bútorok, használati tárgyak változásai.
Vallási ünnepek helyi hagyományai, templomtörténet.
Jeles napok, ünnepi szokások régen és ma – változások.
A népviselet változása – ünnepi palóc viseletek napjainkban.
Szakrális ábrázolások (templomi, útmenti, határbeli emlékek, feszületek, szobrok, kápolnák).
Népi építészet – falurendezés, térszerkezet, építkezés, gazdasági épületek.
Népi játék és gyermekkor tárgyai, hagyomány és szokásvilág.

Természettudomány
Az emberi tevékenység tájátalakító hatása Nógrádban, különösen a Nógrádi Iparmedence területén. (Tájtörténeti,- történeti ökológiai vagy természettudományos megközelítéssel)
Nógrád megye földtani és őslénytani értékeiből egy szabadon választott részterület feldolgozása.
Nógrádi természettudósok.

Műemlékvédelem
Műemlékileg, régészetileg feltárt emlékek feldolgozása. Műemléki listán nem szereplő, de védésre javasolt épületek, építmények bemutatása, felismerése, feldolgozása.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi intézményeket kereshetik fel:
Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2. tel: (32) 520-700
dornyaybelamuzeum@gmail.com
Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény, Ady E. u. 7. tel: (32) 370-143
kubinyi.muzeum@gmail.com
Palóc Múzeum, Balassagyarmat, Palóc liget 1. tel: (35) 300-168
info@palocmuzeum.hu
Pásztói Múzeum, Pásztó, Múzeum tér 5. tel: (32) 460-194
pasztoimuzeum@gmail.com
Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, Bem utca 18. tel: (32) 412-801
titkarsag.nograd@mnl.gov.hu

Beküldési határidő: 2016. november 21.
Cím: Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2.
Eredményhirdetés: 2016. december 15.

A határidőig beérkezett pályaműveket felkért szakemberek bírálják el és javaslatot tesznek a díjazásra. A legértékesebb pályaművek mindkét kategóriában, témakörönként – a partneri támogatás függvényében – jutalmazásra kerülnek.

A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SIKERES ALKOTÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

 

 

NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZAT  

Középiskolásoknak!  

Pályázni lehet bármely, eredeti ismeret- és tényanyagot feltáró tanulmány beküldésével - Nógrád megye történelmi határain belül.

A témakörök:
• néprajz
• történeti Beküldési határidő: 2016. november 21.
• irodalomtörténet Cím: Dornyay Béla Múzeum
• művészettörténet 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
• természet-tudomány Eredményhirdetés: 2016. december 15.
• műemlékvédelem
• gazdaságfejlesztés és
• társadalomfejlesztés.

Egy pályázó több (még nem publikált!) dolgozatot is benyújthat.

A pályázatokat két példányban, a mellékletekkel együtt /térkép, fénykép, rajz, stb./, géppel írott formában kérjük beküldeni. A pályamunkák visszaadására nincs lehetőség.

A múzeumok és a levéltár munkatársai szakmai segítséget és konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók részére, előzetes bejelentés alapján:
Dornyay Béla Múzeum, tel: (32) 520-700; dornyaybmuzeum@gmail.com
Kubinyi Ferenc Múzeum, tel: (32) 370-143; kubinyi.muzeum@gmail.com
Palóc Múzeum, tel: (35) 300-168; info@palocmuzeum.hu
Pásztói Múzeum, tel: (32) 460-194; pasztoimuzeum@mailbox.hu
Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, tel: (32) 412-801; titkarsag.nograd@mnl.gov.hu

Témakörönként I-II-III. díjat adunk ki a bírálók véleménye alapján, a pályázatot támogatók felajánlásai függvényében.

A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SIKERES ALKOTÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

 

Utolsó frissítés:

2017.04.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges