Enyészet havában - a bernátfalvi Bernáth család fotóalbumai

Írta: Kálmán Éva

  …emlékezés idején, régi családi fotóalbumokat lapozgatva, megsárgult képeken, több generációt átfogóan láthatjuk a bernátfalvi Bernáth család egyes tagjait és a velük rokonságba, ismeretségbe került családok képviselőit. A XIX. század közepén széles körben elterjedt „fényirodák”, fotográfiai műhelyek, a korszak ízlése szerinti gyönyörű felvételeket készítettek az akkor élt generációkról. A vizualitást annyira kedvelő korunkban, kutatóink örömére szeretnénk a nagyközönség elé tárni ezeket képeket.

 

A  képek az albumra kattintással megnyílnak.

 A bernátfalvi Bernáth család „Régi törzsökös Abaúj megyei család, melynek eredete ösmeretlen”. „A kétségtelen okleveles adatok e családra vonatkozóan a XV. században kezdődnek.” „Az 1563-ik esztendőben Bernáth András fiai: Bereczk, János, István és Lukács, uj adományt nyertek Bernátfalvára, melynek már őseik is békés birtokában voltak s uj czimert, mely kék paizsban emberi láb veres nadrágban, rövid sárga lehajtott szárú csizmában, elülről térden felül, aranymarkolatu görbe karddal átütve. Sisakdisz veres mezü czölöpösen helyezett hajlott kar, markában rövid egyenes pallost tart. Takarók: veres-ezüst, kék-arany.” – írja ragyolczi Csoma József történész, heraldikus, genealógus az Abaúj vármegyei nemes családok legjobb ismerője, aki felesége, bernátfalvi Bernáth Margit révén maga is atyafiságba került a családdal.  Bernátfalva település, amely a család nevét adta Kassától 7 km-re délre található. „Bernáth Andrástól és testvérétől Ferencztől származott és szaporodott el a család, Bereg, Bihar, Borsod, Heves, Nyitra, Pest, Szabolcs, Szathmár, Ung, Vas, Zemplén és Zalamegyékbe, ahol egyik-másik tagja előkelő állást vivott ki magának. Vármegyénkbe csak a legidősebb ág, a Bereczk ágának egy töredéke maradt.” A kiterjedt család leszármazási tábláit megtalálhatjuk Csoma József, Nagy Iván, Kempelen Béla munkáiban, illetve egyéb helyeken.

Különböző vármegyei vezető tisztségek betöltésén túl, több férfitagja ott volt a Rákóczi szabadságharc tisztikarában, az 1848-1849 forradalom és szabadságharc nemzetőrségében a Magyarországi Református Egyház legfelsőbb szintű képviseletei szerveiben. Néhány érdekesség a családdal kapcsolatban: Bernáth László Zemplén vármegyei főjegyző és Péli Nagy Sára lányát, Johannát a nagybócsai Sárközy család bihari ágából való Sárközy Mihály vette feleségül, aki szerepel Nicolas Sarkozy volt francia köztársasági elnök családfáján is. Bernáth Zsigmondnak, Ung vármegye alispánjának és Bárczay Sárának Zsigmond nevű fia megjelenik Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényében, mint „Bernáth Zsiga”, gr. Buttler János iskolatársa és barátja (ami írói képzelet szüleménye lehet, állítólag fiától, Dezsőtől terjedt el, de nem fedi a valóságot). A Bernáth család, Erdélybe származott ágán, rokonságban állt a Rhédeyekkel és rajtuk keresztül az angol királyi családdal is.

Az albumok közvetlenül, Zemplén vármegyei ágon lévő leszármazottól kerültek levéltárunk őrizetébe 2005-ben. Sajnos szétesettek, nem teljesek, ahogy a képaláírások mutatják, restaurálást igényelnek. Nincs fotó az alábbi nevek fölött: Kossuth Lajos, Grabovszky Román, Széky Margit, Bay Amália, Szerdahelyi Ilonka, Vályi Erzsike,  Fekete Margit, Czibusz Andor, Czibusz László, Czibusz Lászlóné Pilisy Ida, Lám Gyula, Lám András, Budaházy Zsiga, Solcz Vilmos, Solcz Vilmosné, Révész György festő, Bernáth Kálmán, Demjanovich Ivánné Pilisy Sára és lánya Mártha, Erős Györgyné Pilisy Eugénia, Bene Sándorné Pilisy Lenke, Belényesy Andorné Pilisy Katinka, Nemes Sándorné, Péchy Berta, Szabó József, Dessewffy Zsigmond, Mocsáry Géza, Mocsáry Gézáné Buday Berta, gr. Buttler Pálma. Ellenben vannak ismeretlen személyt/személyeket ábrázoló „azonosítatlan” képek, amelyeket nem tudtunk a helyére rakni. A fotóknak valamifajta logikai rendben való csoportosítása lett volna a célunk, egy-egy Bernáth köré rendezni a rokonságot, amit sajnos nem sikerült megvalósítani. Nem sikerült minden esetben kideríteni, ki kihez hogyan kapcsolható, illetve átfedések vannak a szövevényes családi kapcsolatokban is, nem mindenki tartozik a rokonsághoz, sok az ismeretlen személy, ezért maradtunk a személynevek betűrendjénél.

 

Felhasznált források:

MNL BAZML XIII. 67/a. A bernátfalvi Bernáth család iratai (1549) 1613–2008. Bernáth Aladár alispán és Bernáth Elemér ny. tanár ágának családi iratai (1563) 1613–2005. 2. doboz. 1.tétel

MNL BAZML XV. 65. Dongó Gyárfás Géza és Meczner Tibor Zemplén vármegyei főlevéltárnokok genealógiai gyűjteménye (1654) 1909–1944. 2. doboz. B: Bernáth

Csoma József: Abaúj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa, 1897. (Abaúj-Torna egyesült vármegyék monographiája. I. kötet.) 101-103.p.

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal II. kötet 29-33. p.

http://mek.oszk.hu/09300/09379/pdf/,

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagy-ivan-magyarorszag-csaladai-1/masodik-kotet-A9B/bernath-csalad-bernathfalvi-B5E/

Kempelen Béla: Magyar Nemes Családok II. kötet https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-csaladok-1/2-kotet-19FA/bernath-bernatfalvi-213B/

https://mnl.gov.hu/mnl/bazml/hirek/kalman_eva_koztetek_halalrul_lesz_most_emlekezet (Letöltés: 2022. 10. 18.)

https://mnl.gov.hu/mnl/bazml/hirek/farsang_volt_fiatalok_voltak (Letöltés: 2022. 11. 07.)

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Turul-turul-1883-1950-1/1910-123DA/1910-3-12771/az-angol-kiralyne-magyar-rokonsaga-1277C/ (Letöltés: 2022. 10. 18.)

https://turulfolyoirat.hu/doc/Turul_1910.pdf (Letöltés: 2022. 11. 02.)