Kiadványaink

 Csongrád megye évszázadai - Történelmi olvasókönyv 1. A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig 2. Az önkényuralomtól a Tanácsköztársaság leveréséig 3. Legújabb kor 1919-1975  Dél-Alföldi Évszázadok 1. Blazovich László: A Körös-Tisza-Maros köz középkori településrendje 2. Návay Lajos politikai jegyzetei 1910-1912 3. Szabó József: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek 4. Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Tisza mentén. Csernovics Péter politikai pályája 5. Kis Bálint: A békés-bánáti református egyházmegye története (1836) 6. Blazovich László - Géczi Lajos: A Telegdiek pere 1568-1572 7. Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika (1945-1963) 8. Engel Pál: A temesvári és a moldovai szandzsák törökkori települései (1554-1579) 9. Blazovich László: A Körös-Tisza-Maros-köz települései a középkorban 10. Dáczer Károly: Kamarai dohánykertészségek telepítése a Dél-Alföldön (1843-1844) 11. Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése (1716-1848) 12. Európa és Magyarország Szent István korában 13. A középkori Dél-Alföld és Szer 14. Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén 15. Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása 16. Zakar Péter: "Egyedül Kossuth szava parancsolt...". Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről 17. Blazovich László: Városok az Alföldön a 14-16. században 18. Káldy-Nagy Gyula: Szegedi török számadáskönyvek az 1585-1588-as és az 1670-es évekből 19. Milenko Palic: Visszaemlékezés a világháború éveire (1941-1945) 20. Kristó Gyula: Fejezetek az Alföld középkori történetéből 21. Blazovich László: Szeged rövid története 22. Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun autonómia 23. Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890-1900) 24. Káldy-Nagy Gyula: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben 25. Szabó Ferenc: Két és fél évszázad az Alföld történetéből 26. Antal Tamás: A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950-1990) 27. Antal Tamás: Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919-1944) 28. Impériumváltás a Vajdaságban (1944) - Promena imperije u Vojvodini 1944 godine 29. Kőszegi Barta Kálmán: Kései kuruc. Nagy György (1879-1923) 30. Rónay Elemér - Gilicze János - Marosvári Attila: A zombori Rónay család története 31. Blazovich László: Demográfia, jog és történelem  A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai - Segédletek I. Csanád megye levéltára 1710-1950 II. Csongrád megye levéltára 1723-1950 III. Papós Mihály: Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek témakatalógusa 1951-1970 IV. Hódmezővásárhely város levéltára 1691-1950 V. Szentes város levéltára 1703-1950 VI. Szeged város levéltára 1359-1950 VII. Csongrád város levéltára 1726-1950 VIII. Papós Mihály: Szeged Városi Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa 1971-1990 IX. Makó város levéltára 1682-1950 X. Csongrád megye községeinek iratai XI. Papós Mihály: A Csongrád Megyei Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa 1950-1970 XII. Farkas Csaba: Csongrád megye jogszolgáltatási szervei a polgári korban 1872-1949 I. A Szegedi Törvényszék büntetőpereinek katalógusa XIII. Egyesületi iratok a Csongrád Megyei Levéltárban XIV. Dr. Katona Imre fondjának ismertető leltára XV. Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok iratai XVI. Farkas Csaba: Csongrád megye jogszolgáltatási szervei a polgári korban 1872-1949 II. A Szegedi Népbíróság politikai peres ügyeinek katalógusa  Tanulmányok Csongrád megye történetéből A "Tanulmányok Csongrád megye történetéből" című kiadványsorozat az MNL Csongrád Megyei Levéltára kiemelt munkája, mely 1977-ben indult útjára. 

I. 1919-1945

II. XIX. század

III.

IV.

V.

VI.

VII. Dr. Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei

VIII.

IX.

X.

XI. Szántó Imre: Szeged az 1848/49-es forradalom és a szabadságharc idején

XII.

XIII.

XIV.

XV. Szabó Tibor - Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény

XVI.

XVII. Herczeg Mihály: A vásárhelyi leventék háborús kálváriája

XVIII.

XIX. Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez

XX. Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái

XXI.

XXII. Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete 1849-1918

XXIII. Dunainé Bognár Júlia - Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai

XXIII/A. Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai XXIV.

XXV. Petrák-krónika "meljis Szentes városának a legrégib idöktöl valló történetét ... foglalja magában"

XXVI.

XXVII. Demokrácia és választások Magyarországon. Csongrád megye

XXVIII. G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban

XXIX. Polner Zoltán: Csillagok tornácán. Táltosok, boszorkányok, hetvenkedők XXX. Gaál Endre: A szegedi nyomdászat 1801-1918

XXXI. Berta Tibor: A szegedi községi tanyai iskolák adattára

XXXII. Gilicze János - Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna: Város a Maros mentén. Makó története a források tükrében

XXXIII. Szilágyi György: Ahogy a torony alatt láttam és megéltem... Szemelvények Szeged XX. századi közigazgatás-történetéből

XXXIV. Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden 1939-1949 között

XXXV. Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága 1872-1944

XXXVI. Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői (1950-1990)

XXXVII. Tamasi Mihály: A szegedi gazdapolitikus, Nagyiván János (1893-1961)

XXXVIII. Emlékkötet az 1970. évi Maros és Alsó-Tisza vidéki árvízről

XXXIX. Honismeret Csongrád megyében (1969-2011)

XL. Varsányi Attila: A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873-1950)

XLI. A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2011-2012

A titói Jugoszlávia levéltári forrásai

1. Molnár Tibor: A Zentai Városparancsnokság válogatott iratai 1944-1945. Odabrani spisi Komande Grada Senta 1944-1945

2. Fondjegyzék a Bánát, Bácska és Baranya katonai közigazgatása tanulmányozásához. Spisak fondova za proucavanje vojne uprave za Banat, Backu i Baranju

3. Forró Lajos - Molnár Tibor: Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében

4. A. Sajti Enikő - Juhász József - Molnár Tibor: A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945-1955). Konsolidacija Titovog rezima na Potisju (1945-1955)

A történelem sodrában

1. Kilenc év Szibériában. Egy volt szentesi hadifogoly visszaemlékezései 1916-1925

2. Kaczúr István: A kubikos (Apám regénye)

3. Ifj. Zsoldos Ferenc: Amire emlékszem 1832-1867. Egy szentesi iparoslegény vándorútja

Egyéb kiadványok

Tengöri Hereberi atyámuram. Palásti Annuska meséi

Négy évtized termése. Labádi Lajos szentesi főlevéltáros személyi bibliográfiája (1974-2013)

Mikecz Zsuzsanna: Az anyakönyvezés gyakorlata Szentesen az állami anyakönyvezés bevezetéséig (1741-1895)