Jelenlegi hely

Ügyfélszolgálat

Ügyfeleink részére személyi és vagyoni jogosultságaikat igazoló levéltári iratokról – illetékfizetés ellenében – munkatársaink hiteles másolatot vagy kivonatot készítenek. A levéltár ügyfélszolgálata személyesen keddtől péntekig 8 és 12 óra között fogadja ügyfeleit, emellett kérelmek postai úton (6001, Kecskemét Pf. 77.), a (+36) 76/495-951-es faxszámon, illetve a bkml@ mnl.gov.hu e-mail címen is benyújthatók.

 

Űrlap a hiteles másolatok kérelméhez.

 

Illetékfizetési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

 

Vonatkozó jogszabályok:

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

3. A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

4. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

 

Illetékfizetés díjtételei:

A levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, melynek díja 3.000,- Ft. A levéltár által készített hitelesített másolatért oldalanként 200,- Ft de legalább 2.000,- Ft illetéket kell fizetni. A hitelesített másolatokért reprográfiai díjat nem kell fizetni.


Illetékmentességet élvezők köre:

- Személyi illetékmentesség BŐVEBBEN...

- Tárgyi illetékmentesség BŐVEBBEN...

- Hagyatéki eljárásokra vonatkozó illetékfizetési szabályok BŐVEBBEN...

 

A levéltár - a tudományos kutatók kiszolgálása mellett - az őrizetében lévő iratokból adatokat szolgáltat. Az adatszolgáltatás lehet: tartalmi kivonat vagy hiteles másolat. A kutatószolgálat egyéni ügyfelek és hivatalok, közintézmények megkeresése alapján egyaránt végez kutatásokat. A levéltárat a kérelmezők a legtöbb esetben nyugdíjbiztosítási ügyekkel (munkaidő, jövedelem igazolás), hagyatékkal, kárpótlással, tanulmányi végzettség igazolásával kapcsolatos kérelmekkel és ingatlanok építési tervdokumentációjának felkutatása ügyében keresik fel. Az egyes ügytípusok intézését a levéltár szervezeti egységei az alábbi megosztásban végzik:

 

Munkaidő igazolások

Az 1950 utáni szolgálati jogviszony igazolása megyei és kecskeméti illetékességben: 6000 Kecskemét - Központ, Klapka utca 13-15. szám alatti székhelyünkön, továbbá Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza és Baja városok illetékességi területén helyben a levéltár telephelyein történik.

Az 1950 előtti, illetve az önálló gazdasági tevékenységet végző (iparosok, kereskedők, tanoncok) ügyfelek szolgálati jogviszony igazolásával kapcsolatos megkereséseket 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatti telephelyünkön intézzük.

 

Földügyi nyilvántartás

Levéltárunk őrizetében az 1973-at megelőző időszakból, Kecskemét Körzeti Földhivatal illetékességi körébe tartozó ingatlanok tulajdoni lapjai (telekkönyvi betétei) találhatók meg.

Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 

Kárpótlás, szövetkezeti részarány kiadás, tagosítás

Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét Klapka utca 13-15.

 

Ingatlanok tervdokumentációi

Kecskemét város illetőségi területén: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Baja, Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza városok illetőségi területén: a helyi részlegeknél

Megyei területi hatáskörben: 6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.

 

Építéshatósági esetek (építési, bontási engedélyek, műszaki átadás, stb.), ingatlan-kisajátítási ügyek

Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét Klapka utca 13-15 .

 

Hagyatéki ügyek, gyámhatósági eljárások

Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét Klapka utca 13-15.

 

Tanulmányi végzettségre vonatkozó ügyek

Illetékes ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét Klapka utca 13-15.

 

Ügyfélszolgálati kutatás megkeresésre indul, amely történhet személyesen, postai úton, e-mailben. A postai úton vagy elektronikusan történő megkeresésekhez adatlap letölthető: űrlap.  Az ügyintézés meggyorsítása érdekében a kitöltött adatlaphoz célszerű az ügyre vonatkozó valamennyi dokumentum másolati példányát mellékelnie az ügyfélnek, illetve személyes megkeresés esetén ezeket magával hoznia a kérelmezőnek. Telefonos megkereséssel a levéltár munkatársai információkat adhatnak, ügyfélszolgálati kutatás azonban nem kezdeményezhető.

A kérelmező (mint természetes személy) csak a rá vonatkozó ügyekben kezdeményezhet levéltári kutatást, a vonatkozó egyéb jogszabályok (adatvédelmi törvény, családjogi törvény, közigazgatási eljárásról szóló törvény, stb.) figyelembe vételével. A megkeresés során az ügyfél meghatalmazás útján is eljárhat, ez esetben a meghatalmazottnak be kell mutatni az írásos meghatalmazási megbízást. A levéltár a megkeresés napjától számított 30 napon belül köteles intézkedni, a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Az ügyintézési határidő nyugdíjbiztosítási ügyek esetén 15 nap.