I. világháborús emlékművek (Mezőfalva)

Mezőfalva

Avatás: 1927. június 5.

Alkotó: Kalotay Kreipel Ottó

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága 1926 februárjában jóváhagyta Hercegfalva község képviselő-testületének 1925. szeptember 6-án hozott határozatát, amelyben kimondták, hogy megörökítik a hősök emlékét, és erre a célra megszavaztak száznyolcvanmillió koronát.[1] Az emlékmű avatását a község monográfiájában a következő sorok mutatják be: „A község a hősi halottak emlékére 1927. év tavaszán emlékszobrot emelt, melynek leleplezési ünnepe 1927. június 5-én (pünkösd vasárnapján) nagy ünnepség keretében folyt le. Az ünnepség kezdete tábori misével kezdődött, a szobor közelében felállított tábori oltáron, a szentmisét Dr. Verner Adolf zirci apát nagy segédlettel végezte. Ezután felsőeőri Nagy Pál felsőházi tag, helybeli földbirtokos szép beszéd keretében felkéri a kormányzó őfőméltósága képviseletében megjelent Schönner Odilo tábornokot a szobor leleplezésére. A tábornok beszéde után a szobor lelepleztetett, melyet Dr. Verner Adolf zirci apát megáldott. Ezután nagy szárnyalású ünnepi beszédet mondott Hagyó Kovács Gyula ciszterci rendtag, az előszállási uradalom kormányzója. Ugyancsak szép beszéd kíséretében vette át, s adta át a községnek a szobrot Dr. Kenessei Kenessey Gyula a sárbogárdi járás főszolgabírája, s község nevében átvette Gróf Imre a község főjegyzője. Közben egy hadiárva szónoklatot mondott, s a hercegfalvai dalárda énekei emelték az ünnepély nagyságát. Részt vettek az ünnepélyen: Vasváry Géza tábornok a honvédelmi miniszter képviseletében; Dr. Havranek József Fejér vármegye alispánja; Kőszegi Kiss László ezredes; a környékbeli arisztokraták, s a szomszéd községek lakosai is. Zászlódíszben vonultak fel Hercegfalva és Előszállás s ezekhez tartozó puszták leventecsapatai; a helybeli lovas bandérium; a hercegfalvai önkéntes tűzoltóegylet; iparosok testülete, s a római katolikus elemi iskola összes gyermekei. Az emlékmű, mely egy támadó népfelkelő-harcost ábrázol, bronz-öntvény-kő alapzaton, melynek oszlopszerű alapzatán az alant leírt hősi halottak névsora – a bekezdéses szavakkal – olvasható. 1914–1918. A világháborúban hősi halált halt fiainak Hercegfalva község.[2] A szobor talapzatán a következő feliratok láthatók az alkotókról: K. Kalotai, illetve öntötte: Ficzek Károly.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2014-ben határozatot hozott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által egyfelől az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, másfelől az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása kiírt témákban benyújtandó pályázatokról.[3] Az emlékmű felújítására az önkormányzat kétmillió forintos támogatást nyert el, amelyből a hibák kijavítását, a viaszolást, a betűk aranyozását, és a kerítés rendbetételét végezték el 2018 tavaszán.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1926. 61. p

[2]MNL FML IV.405f. Fejér vármegye alispánjának iratai. Községi monográfiák és közigazgatási tájékoztató lapok. Mezőfalva. 37. p.