Sematizmusok

A hivatalnoki kar 18. századi sematizmusok alapján

kamarakiállítás

A kiállítást rendezte: Kulcsár Krisztina

Köszönet Konrád Arankának és Németh-Meskó Juditnak a sematizmusok kiválogatásakor nyújtott segítségükért, valamint a sematizmusok bibliográfiai jegyzékének összeállításáért.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Központi Könyvtárában őrzött sematizmusok listája

A 18. században megjelent sematizmusok jegyzéke


1. 8/7619/1715

Calendarium Tyrnaviense, ad annum Jesu Christi M.D.CCXV. [1715] Tertium post Bissextilem. Ad meridianum Tyrnaviensem et Elevationem Poli 48. Graduum 30. m. In Usum Hungariae et Vicinarum Provinciarum Opera, et studio cujusdam è Societate Jesu, in Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi, in Hungaria. Cum Privilegio Sacrae, Caesareae, Regiaequè Majestis.
Tyrnaviae: typis & Sumptibus Academ. Soc. Jesu Typogr., [1715].

A Calendarium Tyrnaviense 1675-től a nagyszombati jezsuita rend kiadványaként látott napvilágot. Az MNL OL Levéltár-tudományi Szakkönyvtárában 1681-től kezdődik a sorozat, hiányokkal (1681-1683, 1688-1712, 1715-1735, 1738-1739, 1741-1777). Már a korai kötetek is „kézikönyvként" szolgáltak, hasznos információkat tartalmaztak: így például az egyes postautak állomásait, azok egymástól való távolságát.

 

  

 


2. 8/7619/1758

Calendarium Tyrnaviense, ad annum Jesu Christi M. DCC. LVIII. [1758]...
Tyrnaviae: typis Academicis Societatis Jesu, 1758.
Benne: Ecclesiasticae et seculares regni Hungariae dignitates ac honorum tituli pro anno 1758 congesti.

A Calendarium Tyrnaviense 1758-tól tartalmaz hozzákötött tiszticímtárat, mind az egyházi méltóságokról, érsekségek, püspökségek, apátságok, prépostságok és káptalanok beosztásban. A világi főméltóságokat a dikasztériumok, bíróságok, alispánok, harmincad- és sóhivatalok tisztviselőinek felsorolása követi, majd egy jegyzék olvasható a magyarországi grófi és bárói családokról, valamint az indigenátust elnyert familiákról.

 

 


3. 8/7620/1786

Vetus et novum calendarium ad annum a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. DCC. LXXXXVI.
Posonii: Officina Bibliopolae Benedik; Budae: Officina Christiani Spaiszer, [1786].
Benne: Ecclesiasticae, et politicae regni Hungariae dignitates, ac honorum tituli, quibus accedit suprema armorum Caesareo-Regiorum in regno Hungariae praefectura, insignis ordo Sancti Stephani primi regis apostolici, status personalis nobilis turmae praetorianae, item postarum, tricesimalium, et salis officium. Pro anno 1786.

A kalendárium tiszticímtárában a magyarországi kormányszervek részben a 100. hasábon olvasható Nikolaus Zmeskall (1759-1833) neve, aki 1785-ben került járulnokként (a kiadóhivatal segédhivatalnokaként) a Magyar Királyi Udvari Kancelláriához. Zmeskall 1825-ig tartó hivatali karrierje ide, e bécsi székhelyű kormányszervhez kötődik. Magánemberként zeneszerető volt, Beethoven barátja és híres csellista. Ezen kívül zeneszerzőként is ismert volt, vonósnégyeseit bécsi házi koncerteken játszották. A konferencia szüneteiben az általa komponált zene volt hallható.

 

 

 


4. 8/7620/1787

Vetus et novum calendarium ad annum a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. DCC. LXXXXVII.
Posonii: Officina Bibliopolae Benedik; Budae: Officina Christiani Spaiszer, [1787].
Benne: Ecclesiasticae, et politicae regni Hungariae dignitates, ac honorum tituli, quibus accedit suprema armorum Caesareo-Regiorum in regno Hungariae praefectura, insignis ordo Sancti Stephani primi regis apostolici, status personalis nobilis turmae praetorianae, item postarum, tricesimalium, et salis officium. Pro anno 1787.

A jezsuita rend feloszlatását (1773) és az egyetem (az egyetemi nyomda) Budára, majd Pestre költöztetését követően a nagyszombati kalendárium 1778-tól új néven jelent meg Christian Speiser kiadásában. A sematizmus rész továbbra is latin nyelven volt olvasható, és először az egyházi méltóságok, majd ezt követően a világi méltóságok és hivatalnokok felsorolása következett.

 

 

 


5. 8/7621/1756

Calendarium Jauriense titulare & [et] historicum, ad annum Jesu Christi.
Jaurini: Typis Gregorii J. Streibig, 1755.

Az első sematizmus Streibig János győri könyvkiadónál jelent meg, a legkorábbi feltehetően 1730-ban, ez azonban nem lett rendszeres kiadású. Örökösei folytatták privilégiumhoz kötött tevékenységét.
Az MNL OL Levéltár-tudományi Szakkönyvtára 1755-től kezdődően őrzi e kalendáriumsorozatot (1755-1751, 1761, 1764-1765, 1769, 1772, 1774, 1776-1783, 1785-1786, 1788).

 

   

 


6. 8/7621/1779

Calendarium Jauriense titulare & [et] historicum, ad annum Jesu Christi...
Jaurini: Typis Gregorii J. Streibig, [1779].

A kalendáriumok nem csupán tiszticímtárakat, hanem már a kezdetektől fogva hasznos ismereteket, adatokat is közöltek, például a vásárok idejéről, pénzváltási arányokról, mértékegységekről, súlyokról. Az 1779. évi kötetben is megtalálható például a magyarországi postaállomások listája, viszont már bővített, kihajtható változatban.

 

 

 


7. 8/7622/1746       

Magyar-Országi státusok titulusival bövitett, uj kalendariom, Krisztus urunk születése-után ... [...] a' kiben a' szokott kalendáriomi materiákon-kivül Magyar Ország kronikájának continuatoja, és az esendö sokadalmainak napjai találtatnak, a Magyar Ország és szomszédos tartományoknak könnyebb rendelésére [...].
Posonyban: Spajzer Ferencz költségével, 1746.

Az először 1738-ban kiadott, magyar nyelvű kalendárium tekinthető a legkorábbi olyan évi rendszerességgel megjelenő kiadványnak, amelyben a Magyar Királyság egyházi és világi sematizmusa olvasható - a magyar nyelvű kalendárium ellenére a sematizmus latinul került kiadásra.
Az MNL OL Levéltár-tudományi Szakkönyvtára hiányokkal őrzi e kalendáriumsorozatot (1740, 1745-1747, 1749-1750, 1753-1754, 1765-1768, 1771-1772, 1775, 1777).

 

 

 


8. 8/7622/1767

Magyar-Országi státusok titulusival bövitett, uj kalendariom, Krisztus urunk születése-után ... [...] a' kiben a' szokott kalendáriomi materiákon-kivül Magyar Ország kronikájának continuatoja, és az esendö sokadalmainak napjai találtatnak, a Magyar Ország és szomszédos tartományoknak könnyebb rendelésére [...].
Posonyban: Spajzer Ferencz költségével, [1767].
Benne: Ecclesiasticae et seculares Regni Hungariae dignitates ac honorum tituli [...]

Az 1760-as években egyre gyakorlatiasabbá váltak a sematizmusok: a névjegyzéket tartalomjegyzék vezeti be, és külön személynévmutató könnyíti meg az eligazodást a hasábokra osztott oldalakon. Az országos jelentőségű hivatalok tisztviselőinek jegyzéke mellett pedig megjelennek az 1764-ben alapított Szent István rend, továbbá az 1760-ban felállított magyar nemesi testőrség tagjait is feltüntető listák is.

 

 


9. 8/7622/1775

Magyar-Országi státusok titulusival bövitett, uj kalendariom, Krisztus urunk születése-után ... [...] a' kiben a' szokott kalendáriomi materiákon-kivül Magyar Ország kronikájának continuatoja, és az esendö sokadalmainak napjai találtatnak, a Magyar Ország és szomszédos tartományoknak könnyebb rendelésére [...].
Posonyban: Spajzer Ferencz költségével, [1775].

A nyomtatott sematizmusok segítséget nyújthatnak olyankor is, ha olyan hivatalok vagy kormányszervek alkalmazottainak névjegyzékét kívánjuk összeállítani, amelynek iratanyaga nagy mértékben károsodott vagy teljesen elpusztult. Ezek közé tartoznak például az 1956. évi tűzvészben elégett kerületi táblák is, így például a Tiszáninneni kerületi tábla.

 

 

 


10. 8/7623/1784

Régi, és új kalendariom, melly Krisztus urunk születése után-való ... [...] esztendőre [...] a' szokott estendő fokadalmainak napjainak fel-jegyzésén kivül külömb-féle tudós hasznos materiákkal megbövitett Magyar Országnak, és szomszéd Tartományoknak igazgatására.
Posonyban: Spaiszer Krisztián; Budán: Királyi Akadémia, 1784.
Benne: Ecclesiasticae et seculares Regni Hungariae dignitates ac honorum tituli, quibus accedunt suprema armorum caesareo-regiorum in Regno Hungariae praefectura, insignis ordo Sancti Stephani primi regis apostolici, status personalis nobilis turmae praetorianae, item postarum, tricesimalium, et salis officialium.

Az egyházi és állami sematizmus a magyar nyelvű kalendáriumban továbbra is latin nyelven került kinyomtatásra. A főméltóságok esetében feltüntetésre kerül valamennyi címük és rangjuk. Az első helyre a nádor (vagy a helytartó) került, de ez a poszt II. József uralkodása idején, 1780 és 1790 között betöltetlen volt. Ezután a rangban következő főméltóság az országbíró ((judex curiae) volt.

 

   

 


11. 8/7630/1789

Neu engerichteter Kalender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi ... Welches ein gemeines Jahr von [...] Tagen ist. Darin nebst den durch 4. Jahrszeiten sich ereingnenden Planeten und Lufterscheinungen Auch die im Königreiche Ungarn und den damit verbundenen Kronländern bestehenden Staatswürden und Aemer enthalten sind. Zum Gebrauche des Königreichs Ungarn und bey angrenzenden Länder.
Ofen; Tyrnau: gebruckt und zu finden in der Königl. Universitätsbuchdruckerey, 1789.

Benne: Schematismus deren im dem Königreich Hungarn befindlichen Stellen dann geistlich- wie auch weltlichen Würden und Chargen für das Jahr ...
Egy 1788. évi privilégium értelmében a budai egyetemi nyomda német nyelvű sematizmust jelentethetett meg. A kötet naptár-része elenyésző a 330 oldalas sematizmushoz képest. Ez a címtár tartalmazza az egyesített magyar és erdélyi dikasztériumok tisztségviselőit, és újdonságként feltünteti a II. József uralkodása idején egyesített vármegyék hivatalnokait. A kerületi főbiztosoknak nem szánt külön fejezetet, de a vármegyei főispánoknál utal e tisztségükre.
A hivatalnokoknál lakhelyük címe is olvasható.

 

 

 


12. 8/7631/1794

Novum calendarium ad annum a nativitate Salcatoris nostri Jesu Christi M. DCC. XCIV. qui est annus communis dierum 365... adornatum in usum Regni Hungariae et vicinarum provinciarum.
Budae: Typis Regiae Universitatis, [1794].

Az ismét latin nyelven megjelenő kalendárium és sematizmus 345 oldalon sorolja fel a tisztviselőket, köztük már az alispánokat és helyetteseiket is. Külön rész tünteti fel az 1756-ban alapított Archivum Regni(colare) tisztviselőit, amely 1784/1785 folyamán a többi kormányszervvel együtt Pozsonyból Budára költözött át.

 

 

 


13. 8/7658

Novum calendarium ad annum M. DCC. XCIV. [1794] [...].
Claudiopoli: Typis Martini Hochmeister, 1794.
Benne: Schematismus dicasteriorum et officialium Magni Pricipatus Transsylvaniae pro anno M. DCC. XCIV.

Az Erdélyi Nagyfejedelemség 1794. évi sematizmusát tartalmazó kalendárium Martin Hochmeister kiadásában jelent meg. A kötetben érdekességképpen először a világi méltóságok következnek (részletes vármegyei tisztviselő listákkal), majd csak utánuk az egyháziak.
Az adattár részbe tartozik a nagyfejedelemség településeink vármegyénkénti jegyzéke is.

 

 


14. 8/7664

Kayserlich- und Königlicher Wie auch Erz-Herzoglicher Dann dero Haupt- und Rezidenz-Stadt Wien Staats- und Standes-Kalender Auf das Gnaden-reiche Jahr JSu Christi M. DCC. LXIX.
Wien: bey Leopold Johann Kalimoda, 1769.

Az 1701 és 1806 között (változó címen) megjelenő állami kalendárium egyetlen olyan példánya, amelyet az MNL OL Központi Könyvtára őriz. A sematizmus nem csupán a bécsi központi hivatalok alkalmazottait sorolja fel, hanem valamennyi bécsi illetőségűt is, így a Magyar és az Erdélyi Udvari Kancellária tisztviselőit, pontosan megjelölve bécsi lakhelyüket is.
A kötet jelentős hányadát a bécsi udvari hivatalok és a bécsi udvartartás jegyzéke teszi ki.

 

  

 


15. 8/7666/1791

Hof- und Staats Schematismus der röm. kais. auch kais. königlich und erzherzoglichen Haupt- und Rezidenzstadt Wien [...].
Wien: bey Joseph Gerold, 1791.

A Német-római Birodalmon belül a legkorábbi állami kalendárium a Habsburg Birodalomban jelent meg 1701-ben. Ez kezdetben csak az aranygyapjas rend tagjait sorolta fel, majd 1716-tól 1806-ig rendszeresen közölt sematizmust is.
Az állami sematizmusban helyet kapott a Szent István rend tagjainak névsora is.

 

 

 


16. 8/7666/1798

Hof- und Staats Schematismus der röm. kais. auch kais. königlich und erzherzoglichen Haupt- und Rezidenzstadt Wien [...].
Wien: bey Joseph Gerold, 1798.

Az Udvari és állami sematizmus is feltünteti a Bécsben székelő kormányszékek alkalmazottait. 1798-ban Nikolaus Zmeskall már mint fogalmazó (Konzipist) jelenik meg.

 

 


17. 8/7693/1789

Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien. [... ]
Lemberg: bei Pillerischen Erben, [1789].

II. József 1789. évi rendelete értelmében a Habsburg Birodalom összes tartományának tisztinévtárát el kellett küldeni a Magyar Királyi Helytartótanácshoz. Az 1772-ben megalakított Galícia és Lodoméria tartomány sematizmusa egy ezek közül, borítóján látható az egykorú helytartótanácsi iktatószám, mellette a kapcsolódó irat. (MNL OL, Helytartótanácsi Levéltár, Magyar Királyi Helytartótanács, Departamentum gremiale -C 84. 1789. F. 67. p. 9).
Az MNL OL Levéltár-tudományi Szakkönyvtárában nem csak Galícia és Lodoméria, hanem több más tartományok beküldött sematizmusai is fennmaradtak. Jegyzékük a levéltár honlapjáról elérhető.

 

   

 


18. MNL OL, Helytartótanácsi Levéltár, Magyar Királyi Helytartótanács, Departamentum gremiale (C 84) 1789. F. 67. p. 9.

II. József rendelete értelmében Galícia és Lodoméria guberniuma is elküldte a Magyar Királyi Helytartótanácsnak a tartomány 1789. évi sematizmusát „tetszés szerinti felhasználásra". A kötet a helytartótanácsi kézikönyvtár bevételezése folytán ma a MNL OL Levéltár-tudományi Szakkönyvtárának őrizetében található.

 

    

 


19. B/864

Zagrabiense calendarium ad annum bissextilem Jesu Christi MDCCCVIII [1808]...
Zagrabiae: typis C. R. Privil. Novoszelianis, [1808].

A Calendarium Zagrabiense (illetőleg a Calendarium Varasdiniense) kötetei az 1770-es évek óta közöltek címjegyzékeket, a dikasztériumok mellett a vármegyék és szabad királyi városok tisztikaráról is. Mivel Horvátország és Szlavónia „kapcsolt" résznek számítottak, megtalálhatók benne a magyarországi kormányszékek címtárai is.

 

 

Vissza az oldal tetejére