Díjszabásaink

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK
SZOLGÁLTATÁSAI ÉS DÍJAI

(a megadott összegek a szolgáltatások bruttó árai)

Hatályos: 2014. február 10-től
 

A DÍJSZABÁS a csatolt fájlok közül tölthető le.  

Egyéb információk

•  A legkisebb számlázási összeg külföldre 60 US-dollár vagy 55 euró (EUR) + postázási költség.
•  A megrendelések átfutási ideje a megrendeléstől számítva legfeljebb 20 munkanap. Nagyobb megrendelések esetén a vállalási határidőt egyedileg állapítjuk meg.
•  Postai utánvét esetén belföldre a megrendelés összegéhez hozzáadandó a csomagolási és a postaköltség is. A hagyományos postázás (nagyboríték) során keletkezett károkért a MNL felelősséget nem vállal. A biztonságos (szakadás- és gyűrődésmentes) csomagolást a megrendelőnek külön kérnie kell, ennek a költsége a megrendelőt terheli.
•  A digitális képek a levéltár tárhelyéről is letölthetőek, a másolási díj előzetes átutalását követően. A számlát ez esetben postázzuk, a postázási költség a megrendelőt terheli, ezt az átutalással egy időben kell rendezni.
•  A megrendelt reprográfiai szolgáltatást a megrendeléstől számított egy munkanapon belül anyagi kötelezettség nélkül le lehet mondani, azon túl a megrendelt szolgáltatást a megrendelőnek ki kell fizetnie.
•  Ha a digitális felvételekre vonatkozó megrendeléskor a megrendelő a minőséget nem jelöli meg, akkor a felvétel kutatói változatban (JPG) készül el.
•  A felvételek ára nem laponként, hanem oldalanként értendő.
•  Az A3-nál nagyobb tervrajzok, térképek, illetve iratok csak több részletben szkennelhetők. A3-nál nagyobb levéltári dokumentumok egybeni szkennelését külső szolgáltató igénybevételével, egyedi határidőre és díjszabás szerint vállaljuk.
•  A MNL levéltári anyagáról készített technikai másolat publikálása esetén – akkor is, ha a fotójegy megváltását követően saját felvétel készül – az intézménytől előzetesen külön közlési engedélyt kell kérni az erre rendszeresített formanyomtatványon. Újonnan kért digitális felvételek megrendelése esetén, ha azokat egyben közlésre is szánják, a felvételek nyomdai minőségben, ezek díjszabásával készülnek. A megrendelés összegéhez hozzászámítandó a közlési díj is, az alábbiak szerint:.
   1. A levéltári forrás eredetivel azonos képi megjelenítése tudományos célú kiadványban, valamint az írott és elektronikus sajtóban: 1000 Ft/db
   2. Publikálás közgyűjteményi kiadványok, tankönyvek esetén (ha a viszonosság fennáll): 0 Ft
   3. TV-bemutatás: 3000 Ft/db
   4. Haszonszerzés céljából történő felhasználás: 3000 Ft/db
   5. Épületek, közterületek, közművek tervrajzainak felhasználási díja nem saját tulajdon esetén: 3000 Ft/db, de minimálisan 9000 Ft.
•  A név, a beadás dátuma, az elérhetőség feltüntetése, az adathordozó és átvétel módja mellett a pontos levéltári jelzet, valamint az irat pozíciójának (recto+verso oldal) megadása is szükséges a megrendelések teljesítéséhez. Kérjük pontosítani, hogy a pecséttartozékokról és címerekről külön is kérik-e a felvételt.
•  Mikrofilmről digitális fényképfelvételt fotójegy ellenében lehet készíteni az anyakönyvi mikrofilmek kivételével.
•  Fénymásolat nem készíthető az alábbi iratokról: térképek, tervek, oklevelek, savasságtól töredező iratok, penészes iratok, viaszpecsétes iratok, pergamen, fényérzékeny színezékeket tartalmazó iratokról, leválásra vagy elkenődésre hajlamos íróanyagú iratokról, a másológép munkalapjánál nagyobb méretű iratról, eredeti fényképről, nehéz, sérült, szoros kötésű könyvről.
•  Amennyiben az iratról mikrofilm vagy digitális másolat áll rendelkezésre, akkor a másolatot arról kell elkészíteni.
•  A sürgősségi felár (3 munkanapon belüli teljesítés esetén): +100%.
•  Az anonimizálás díja: 317 Ft/oldal munkadíj + másolási költség.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Térítésmentes szolgáltatások

•  Díjtalan a szolgáltatás, ha
    1. arról valamely jogszabály kifejezett módon rendelkezik,
    2. a szóbeli tájékoztatás publikált vagy publikálási célból készült segédlet alapján megadható.
•  A tudományos kutatók, illetve a felsőfokú tanintézeti hallgatók tudományos jellegű (levéltári feltáró) tevékenységének tanácsadással történő támogatása.
•  A honismereti mozgalom kutató-, feltáró munkájának tanácsadással történő segítése.
•  A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt országos pályázatok támogatása.
•    Az általános levéltári órák és egyéb foglalkozások tartása (általános és középiskolai, szakköri, fakultációs, felsőfokú tanintézeti, kulturális és szakmai csoportok foglalkozásai). Kivéve a speciális, egyedi metodikával és tartalommal megvalósított oktatási, közművelődési programokat, melyek díjtételeit esetileg állapítja meg a levéltár.
•  A levéltári szakkönyvtár helybeni használata érvényes látogatói jeggyel rendelkező kutatók számára.
•  A levéltári szabályzatok által előírt munkafeladatokkal kapcsolatos szolgáltatás.
•  Megyei közgyűjtemények között, a viszonosság elve alapján.
•  Az intézmény igazgatója által méltányosságból adott díjfizetés alóli felmentés esetén.

Kölcsönzés:

•  A kutató részére a Nógrád Megyei Levéltár által más közgyűjteménytől kölcsönzött levéltári anyag, mikrofilm kölcsönzésével kapcsolatos költségeket (pl. kölcsönzési díj, postaköltség) a szolgáltatást igénybe vevő kutató teljes egészében köteles megtéríteni.
•  Kölcsönzés a Nógrád Megyei Levéltár anyagából:
   1. belföldi kiállításra: 3000 Ft/db
   2. külföldi kiállításra: 5000 Ft/db. A külföldi kiállításra történő kölcsönzés esetén a biztosítás díj és a biztonsági másolatok elkészítésének költsége a kölcsönvevőt terheli.


Hatósági eljárások költségei:

•  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) hatálya alá tartozó eljárás lefolytatásához a hatóság által igénybe vett levéltári szolgáltatások költségeit a levéltár a Ket. 156. § (3) bekezdése alapján a hatóság részére kiszámlázza. Levéltárunk ilyen esetben fénymásolási költséget, továbbá dokumentumtovábbítási költséget (postai díj és egyéb költség) számol fel. Ennek díjtételei:
    1. A fénymásolási költségek azonosak az e díjszabásban foglaltakkal.
    2. A dokumentumtovábbítási költség a postai díjszabásokkal azonos.

•  Amennyiben az eljáráshoz hitelesített másolat szükséges, akkor az eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének VII. 1. pontja szerint oldalanként 200, de legalább 2000 Ft.A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR
SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJSZABÁSA
(a megadott összegek a szolgáltatások bruttó árai)