A A A
Betűméret
Ω
Használat / Könyvtár / Ajánló / Anyakönyvi konferencia

Anyakönyvi konferencia

 

Az "Anyakönyvek a kutatásban és közigazgatásban" c. konferenciához kapcsolódó válogatás a Könyvtár állományából.

 

Sorszám

Bibliográfiai adatok

1

100 éves az állami anyakönyvvezetés, 1895-1995 / Botos János. - [Budapest] : BM Könyvkiadó, 1995

2

XIII International congress of genealogical and heraldic sciences : London, 31st August - 7th September 1976 : proceedings / [spons. The Association of Teachers of Family History etc.]. - [London] : [s.n.], [1976]

3

1715. évi országos összeírás, Az [Elektronikus dokumentum] / szerk. H. Németh István ; [közread.] a Magyar Országos Levéltár. - Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2004

4

Abauj-Torna vármegye nemes családjai / Csoma József. - Kassa : Forster, Wesselényi és Tsa, 1897

5

Adalékok az anyakönyvvezetés államosításához Magyarországon / Révész Mihály. in.: A magyar hivatali írásbeliség fejlődése, 1181-1981 / szerk. Kállay István p. 447-458.

6

Adeliges Jahrbuch ... = Nemesi évkönyv ... / szerk. Barcsay-Amant Zoltán. - Luzern : [s.n.], 1969-

7

Adler : Zeitschrift für Genealogie und Heraldik / hrsg. von Heraldisch-genealogische Geselschaft "Adler". - Wien : Heraldisch- genealogische Geselschaft "Adler", 1970-

8

Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon : adattár / összeáll. Fallenbüchl Zoltán. - Budapest : OSZK : Osiris, 2002 (Nemzeti téka)

9

Az állami anyakönyvekről szóló 1894. évi XXXIII. törvénycikk magyarázata / közr.bocs. Lukács György. - Budapest : Pesti knyvny., 1895

10

Az állami anyakönyvekről, a házassági jogról és a gyermekvállalásról szóló törvények végrehajtására vonatkozó ministerelnöki, belügyi, igazságügyi és vallás és közöktatásügyi ministeri rendeletek.- Budapest : Budapesti Könyvnyomda, 1895

11

Az állami anyakönyvvezetés összes szabályainak rendszeres gyűjteménye / összeáll. Kampis János. - [s.l.] : [s.n.], 1902

12

Az állami anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyve / Magyar Királyi Belügyminisztérium. - Budapest : Állami nyomda, 1940

13

Almanach de Gotha : annuaire généalogique, diplomatique et statistique ... - Gotha : Justus Perthes, 1892-

14

Az alsóőri nemesi közbirtokosság genealógiája 1867 / Herényi István. - Budapest : ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsop. Névkut. Munkak öz., 1990 (Magyar személynévi adattárak ; 94.)

15

Anjoukori okmánytár : Codex Diplom. Hungaricus Andegavensis / [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága] ; szerk. Nagy Imre. - Budapest, 1878-

16

anyakönyv mint a nem nominális és nominális vizsgálatok forrása, Az / Jároli József. in.: Rendi társadalom - polgári társadalom, 2. : kutatás - módszertan : konferencia, Gyula, 1987. augusztus 26-28. / [szerk. Erdmann Gyula] p. 466-475.

17

Az anyakönyvek, mint a történeti kutatások forrásai : tanácskozás Kunszentmártonban 1977. április 7-én / szerk. Barna Gábor, Szabó László ; [kiad. a] Damjanich János Múzeum. - Szolnok : Damjanich Múz., [1980] (Múzeumi levelek ; 35-36.)

18

Anyakönyvezés szabályzata / [kiad. a Pécsi Püspöki Iroda]. - [Pécs] : [Pécsi Püspöki Iroda], 1961

19

Anyakönyvezési szabályok kialakulása az Esztergomi Főegyházmegye területén / irta Gáthy Zsolt. - Budapest : [Szerző], 1942

20

Anyakönyvi igazgatás története / Bódy Andrea. in.: Magyar Közigazgatás 5. 1995. p. 292-300.

21

Az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos jogszabályok gyüjteménye. - [Budapest] : [BM], [1955]

22

Anyakönyvi ügyintézés : az 1963. évi 33. sz. törvényerejű rendelet, a 38/1963. Korm. sz. rendelet és a 6/1963. (TK 82) KE sz. utasítás jegyzetekkel / Bacsó Jenő, Szilágyi László ; [közrem. Rácz Zoltán]. - Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965

23

Bács-Bodrog vármegye nemes családjai / Szluha Márton ; [színes címereket a szerző rajz.]. - Budapest : Heraldika, 2002

24

Baranya megye községeinek anyakönyvi és közigazgatási beosztása, 1895-1975 / Fáncsy József. - Pécs : Baranya m. Tanács V. B., 1977 (Módszertani füzetek. Baranya megyei Tanács V. B. Oktatási és Továbbképz ési Intézete ; 10.)

25

Baranyavármegye nemesei / Andretzky József. - Pécs : Taizs József ny., 1909

26

Békés vármegye archontológiája, (1699) 1715-1950 : főispánok és alispánok / Héjja Julianna Erika. - Gyula : Békés Megyei Levéltár, 2002 (Közlemények Békés megye és környéke történetéből ; 8.)

27

Békésmegyei fejek 1929 / szerk. Gergely Gábor Arnold ; előszavát írta Tantó József. - Békéscsaba : Corvina ny., 1929

28

Berkes József - Garadnai Zoltán - Viszket Zoltán: A „mormon" mikrofilmezés története a Magyar Országos Levéltár filmtárában, 1956-1963. in.: Levéltári Közlemények 79. 2009. p. 5-63.

29

Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába / Kosáry Domokos ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Int ézete. - Budapest : Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1951-1958

30

Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába / Kosáry Domokos ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet]. - Budapest : Tankönyvkiadó V. 1970-

31

Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába / Kosáry Domokos. - Budapest : Osiris, 2000. 1/3., Általános rész : Megyei levéltárak és forrásközlések. - [szerk. Kulcsár Krisztina, Szakály Orsolya]. - 2008. 1/2., Általános rész : Országos jellegű levéltárak és forrásközlések. - [...közrem. Kulcsár Krisztina et al.]. - 2003. 1/1., Általános rész : könyvtárak és bibliográfiák - [...közrem. Kulcsár Krisztina, Reisz T. Csaba, Szakály Orsolya]. - 2000

32

Bihar vármegye : Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864 / közz éteszi Hoffmann István és Kis Tamás. - Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete, 1996-. - 24 cm (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet ének kiadványai ; 65-66.)

33

Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben / Constant von Wurzbach. - Wien : Hof- und Staatsdruckerei, 1856-1891

34

Címereslevelek jegyzéke / összeáll. Nyulásziné Straub Éva. - 2. jav., bőv. kiad.. - Budapest : MOL, 2000 (A Magyar Országos Levéltár segédletei ; 7.)

35

Címertan / Áldásy Antal. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004 (Historia incognita : az elfeledett magyar társadalomtudományok tára. 3. sorozat, Zsebkönyvek ; 3.)

36

Címertan / Henry Bedingfeld, Peter Gwynn-Jones ; [ford. Végh István]. - Budapest : Maecenas, [1994]

37

Codex diplomaticus Hungariae [elektronikus dokumentum] / [szerk. S ölch Miklós] ; [előszó Érszegi Géza]. - Budapest : Arcanum, 2004

38

Concise encyclepdia of heraldry / Guy Cadogan Rothery. - London : Bracken Books, 1985

39

Czímerlevelek / gyűjtötte Sándor Imre. - Kolozsvár : Genealogiai füzetek szerk., 1910

40

Családkönyv : 1. Nemes családok, polgárcsaládok / Kempelen Béla. - Budapest : a szerző, 1940

41

Családnévmutató a Magyar Országos Levéltárban őrzött családi levéltárak és gyűjtemények irataihoz : 1. köt., 1526-1945 / [összeáll. Pataky Lajosné] ; [kiad. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 1981 (Levéltári mutatók és jegyzékek ; 1.)

42

Családtörténet, heraldika, honismeret [Elektronikus dokumentum]. - Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., [2003] (Arcanum DVD könyvtár ; 4.)

43

Családtörténeti kutatás határon innen és túl : a Veszprém Megyei Levéltár és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi BizottságánakTörténeti Szakbizottsága által rendezett Nemzetközi konferencia (2007.május 11.) előadásai / [szerk. Márkusné Vörös Hajnalka]. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2009 (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai ; 20.)

44

De matrimoniis mixtis inter catholicos et protestantes / scripsit Augustinus de Roskovány. - [Pécs] Quinque-ecclesiis : typis Lycei Episcopalis, 1842

45

Az egyházi anyakönyvek forrásértékéről / Kováts Zoltán. in.: Parasztság és magyarság : tanulmányok Szabó István történetíró születésének 90. évfordulója tiszteletére / szerk. Rácz István ; [kiad. a] Történelmi- és Klasszika-Filológiai Intézet. p. 69-78.

46

Egyházi anyakönyvek mikrofilmmásolatai : 1895. október 1-ig : állagjegyzék / összeállította Judák Margit. - Budapest : Magyar Országos Levéltár, 1977 (Levéltári leltárak ; 72.)

47

Egyházi közigazgatás / Geisz Antal. - Temesvár : Csanádegyházmegyei Kny., 1910

48

Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzat. - Budapest : Szent István Társulat, 1988

49

Erdély nevezetesebb családai / írta Kővári László. - Kolozsvártt : Barráné és Stein, 1854

50

Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára / szerző Szabó M. Attila ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Cs íkszereda : Pro-Print, 2003

51

Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára = Dicţionarul istoric şi administrativ al localitaţilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş = Historisch-administratives Ortsnamenbuch von Siebenbürgen, Banat und Partium = Historical and administrative dictionary of localities from Transilvania and Banat, Crisana, Maramures counties = Rečnik mesta iz Transilvanije i Banata = Istoričnij i administrativnij slovnik miscevostej Transil'vanii, Banati, Krišani i Maramopoši = Sbierka historickych administrativnych pomenovánie obcí zo Sedmohradska, Banatu a Bihorska dolnazeme = Sbírka historických a administrativích pojmenováni obcí ze Sedmihradska, Banátu a Bohorské dolní země / szerző Szabó M. Attila ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Csíkszereda : Pro-Print, 2003. - 2 db

52

Az erdélyi fejedelmek oklevelei, 1560-1689 [Elektronikus dokumentum] : Erdélyi Királyi Könyvek / szerk. Gyulai Éva. - Miskolc : Miskolci Egyetem ; Budapest : Arcanum, 2005

53

Erdélyi királyi könyvek [Elektronikus dokumentum] / kész. Gyulai Éva [et al.] ; [közread.] a Miskolci Egyetem Bölcs észettudományi Kara Magyar Középkori, Kora Újkori és a Történelem Seg édtudományai Tanszék. - Miskolc : Miskolci Egyetem ; Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., [2003]-

54

Erdélyi okmánytár : oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez = Codex diplomaticus Transsylvaniae : Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia / bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1997-

55

Esztergomi Római Katolikus Főegyházmegye anyakönyveinek mikrofilmjei az Országos Levéltár filmtárában, Az : tematikai kospektus / kész. Mandl Sándorné. - Budapest : Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya, 1964 (Levéltári leltárak ; 30.)

56

Felvidéki családok. - [Budapest] : Heraldika Kiadó, 2006-

57

Fundgrube, Die : Eine Sammlung genealogischen Materials. - Regensburg : Korb'sches Sippenarchiv, 1970

58

Gedanken zur Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung in der Genealogie / von Eberhard Löflund. in.: Genealogie 30. Jg. 1981 8. H. p. 625-639.

59

Gedanken zur Weltkonferenz für Genealogie in Salt Lake City / / von Heinz F. Friedrichs. - [s.l.] : [s.n.], 1969. in.: Genealogie, Heft 9 (1969) p. 724-731.

60

Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny : stav a perspektívy = Genealogy, heraldry and related sciences : state and perspectives / [zost. Milan Sismis] ; [redak. sprac. Júlia Hautová, Milan Sismis] ; [preklady prís. Zdenko G. Alexy et al.] ; [preklad resumé... Mária Okláková] ;[vydala Slovenská genealogicko-heraldická spolocnost]. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spolocnost, 2003 (Bibliotheca genealogica slovaca)

61

Genealogiai füzetek : családtörténeti folyóirat : czímerekkel és leszármazási táblákkal / szerkesztik és kiadják Csikszentmihályi Sándor Imre, Köröspataki és Köpeczi Sebestyén József. - Kolozsvár : Csikszentmihályi Sándor Imre, 1903-1907

62

Genealogica et heraldica : 10. Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften = 10th International congress of genealogical and heraldic sciences = 10éme Congrés international des sciences généalogique et héraldique : Wien... 14.-19. September 1970 : Kongressberichte = proceedings = recuéil / Hrsg. Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler" ; red. Franz Gall, Hanns Jäger-Sunstenau. - Wien : Verl. d. Wiener Midizinischen Akademie, 1970

63

Genealogical records in the National Archives / [James B. Rhoads]. - Washington : The Nat. Arch., 1972 (General Information Leaflet ; 5.)

64

Genealogie und Heraldik : Bücher und Zeitschriften sowie einige Urkunden aus den Gebieten der Familienforschung und Wappenkunde : katalog 598. - Marburg : Stargardt, [1996]

65

Die genealogische Datenbank im Dienste der Wissenschaft / von Walter Schaub. in.: Genealogie. 20. Jg. 1971. 8. H. p. 377-395.

66

Genealogisches Jahrbuch / hrsg. Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte. - Neustadt a.d. Aisch : Verl. Degener & Co., 1982-

67

Genealogisches Taschenbuch des Aradels. - Brünn : Irgang, 1891

68

Gothaischer genealogischer Hofkalender nebst diplomatisch-statistische Jahrbuche, 1907. - Gotha : Justus Perthes, 1816-

69

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser. - Gotha : Justus Perthes, 1861-1911

70

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser. - Gotha : Justus Perthes, 1894-1907

71

Gothaisches genealogisches Taschenbuch nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch. - Gotha : Justus Perthes, 1887-1899

72

Guide to genealogical research in the national archives / [publ. for the National Archives and Records Service]. - Washington, D.C. : Nat. Arch. Trust Fund Board, 1983

73

Győr-Sopron megye anyakönyvi kerületei, 1895-1978 / [szerk. László Tamás, Váraljai Jenő]. - [Győr] : Megyei Levéltár, 1979

74

Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban / Bona Gábor. - Budapest : Heraldika Kiadó, 1998-

75

A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig : A Történelmi Tár 1908. évi számában megjelent "Pótlások..."-kal kiegészitve / Karácsonyi János ; szerk., előszó: Koszta László. - Szeged : JATE Soksz, 1988 (Aetas könyvek ; 1.)

76

Handbuch der Genealogie : für den Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin / unter Beteiligung zahlr. Mitarb. bearb. u. hrsg. von Eckart Henning u. Wolfgang Ribbe. - Neustadt (Aisch) : Degener, 1972

77

Határokon túli magyar helységnévszótár / Sebők László. - Budapest : Teleki László Alapítvány, 1997

78

Hazai okmánytár = Codex diplomaticus patrius / kiadják Nagy Imre [et al.]. - Győrött : Seuervein G., 1865-

79

A házassági jog és az anyakönyvi törvény kézikönyve : az 1894. évi 31., 32. és 33. törvénycikkek és az azokra vonatkozó összes rendeletek és utasítások / magyarázatokkal ... ellátta: Márkus Dezső. - Bp. : Grill, 1895

80

Heraldik : Grundzüge der Wappenkunde / von Eduard fr. von Sacken. - 6. Aufl. - Leipzig : Weber, 1899

81

heraldika kézikönyve, A : műszótárral, 714 szövegközti ábrával és melléklettel / a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága megb ízásából írta Bárczay Oszkár. - Budapest : MTA, 1897

82

Heraldry and genealogy / L. G. Pine. - London : English Univ. Pr., 1957

83

Herold-Jahrbuch / hrsg. im Auftrage des Herold [et al.]... von Eckart Henning. - Berlin : Vereins Herold, 1972-

84

Heves megye anyakönyvi kerületei / [szerk. Kovács Béla] ; [összeáll.Bertha József]. - Eger : [Heves Megyei Levéltár], 1974 (A Heves Megyei Levéltár Segédletei ; 1.)

85

Insegne e simboli : araldica pubblica e privata medievale e moderna / Giacomo C. Bascape, Marcello del Piazzo con la coop. di Luigi Borgia. - Roma : Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1983

86

J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch. - Nürnberg : Bauer und Raspe, 1859

87

Katalog der Bibliothek : nebst einer Übersicht der Sammlungen / K.K. Heraldische Gesellschaft "Adler" . - Wien : Selbstverl. der Gesellschaft, 1913.

88

A kései feudális kor anyakönyvi kutatásainak tapasztalatai / Irányi László. in.: Családtörténeti kutatás határon innen és túl : a Veszprém Megyei Levéltár és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Történeti Szakbizottsága által rendezett Nemzetközi konferencia (2007. május 11.) előadásai / [szerk. Márkusné Vörös Hajnalka] (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai ; 20.) p. 137-149.

89

Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? / szerk. Simon Anita, Tál Mariann ; [... a lexikoncikkeket írta B. Medgyessy Éva et al.]. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 1996-

90

Ki kicsoda Kassától - Prágáig? / [... az életrajzokat írták Bárdos Gábor ... et al.] ; szerk. Szőke József és Viczián János ; [a mutatókat szerk. Viczián János] ; [közreműködött Takács Emma]. - Szekszárd : Babits, 1993 (A Révai új nagylexikona segédkönyvei I., A századvég magyarsága ; 1.)

91

Ki kicsoda Rozsnyón? / Tököly Gábor. - Somorja : Méry Ratio, 1999 (Gömör-kishonti téka)

92

Ki kicsoda? : a bánsági közélet lexikonja / szerk. Damó Jenő. - Timosoara : Lexica, [1930]

93

Ki kicsoda? : az erdélyi és a bánsági közélet lexikonja / szerk. Damó Jenő. - Timisoara ; Arad : Lexika, 1931

94

A királyi könyvek : az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867-től 1918-ig adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke / szerk. és kiad. Gerő József. - Budapest : [s.n.], 1940

95

A királyi könyvek : jegyzéke a bennük foglalt nemesség czim, czimer, előnév és honosság adományozásoknak, 1527-1867 / összeáll. Illéssy János és Pettkó Béla. - Budapest : M. kir. Orsz. Levéltár, 1895

96

Királyi Könyvek [elektronikus dokumentum] / [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - [Budapest] : Magyar Országos Levéltár : Arcanum Adatbázis Kft., [2000]-

97

Királyi Könyvek 1867-1918 / [összeáll. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits K., 1994

98

Kis magyar címertan / Bertényi Iván. - Budapest : Gondolat, 1983

99

Kisebb családi és személyi fondok : repertórium / [közrea.] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : Magyar Országos Levéltár, 1968-1981

100

Kölcsey-család genealógiája és címere, A / Csorba Sándor, Nyakas Miklós. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társaság, 1993 (A Kölcsey Társaság füzetei ; 5.)

101

A középkori Vas vármegye genealógiája / Herényi István. - Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1987 (Magyar személynévi adattárak ; 80.)

102

Közjog, törvényhatóságok, községek, népességi ügy, (anyakönyvi ügy, belső népmozgalom, kivándorlás, útlevélügy), rendészet, gyám- és gondnoksági ügyek / szerk. Ladik Gusztáv. - Budapest : Grill, 1931 (Az utolsó évtized közgazgatási jogszabályai)

103

Levél-tár [Elektronikus dokumentum] : társadalomtörténeti adatbázis / [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : Arcanum Adatbázis, [1997]

104

Levéltári mikrofilmezés / [összeáll. M. Román Éva, Borsa Iván]. - Budapest : Új Magyar Központi Levéltár, [1980] (Levéltári módszertani füzetek ; 1.)

105

Levéltári mikrofilmezés : módszertani ajánlás / [közread. Magyar Országos Levéltár]. - Budapest : Magyar Országos Levéltár, 2000 (Levéltári módszertani és oktatási füzetek ; 5.)

106

Libri Regii [elektronikus dokumentum] : Királyi Könyvek, 1527-1918 / [a szöv. adatbázist kész. Vissi Zsuzsanna et al.] ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL : Arcanum, 2006

107

Liptó vármegye nemes családjai / Szluha Márton ; [a színes címereket a szerző rajz.]. - Budapest : Heraldika, 2000

108

M. Kir. Országos Levéltárnak az 1886-1907. években bemutatott czimeres nemeslevelek jegyzéke, A / összeáll. Horváth Sándor. - Budapest : szerző, 1908

109

Magyar czimeres emlékek = Monumenta Hungariae heraldica. - Budapest : Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, 1926

110

Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561-1944 / Baán Kálmán gyűjtését jav. és kieg. Kóczy T. László és Gazda István ; [... az előszót írta Kállay István]. - Budapest : Könyvért, 1984

111

Magyar családtörténeti könyvészet, 1472-1905 / összeáll. Köblös Zoltán. - Kolozsvár : [s.n.] , 1909

112

Magyar családtörténeti szemle : genealogiai és heraldikai szaklap / szerk. Baán Kálmán. - Budapest : [s. n.], 1935-1944

113

Magyar családtörténeti szemle repertóriuma, 1935-1944, A / összeáll. Hernádi László Mihály. - Budapest : Tarsoly K., 2000

114

Magyar főrangu családok / szerk. Kempelen Béla. - Budapest : a szerz ő, 1931

115

Magyar genealógiai és heraldikai forrásmunkák, 1561-1932 : oklevelek, genealogiai, heraldikai művek, valamint a kéziratos oklevél és családtörténeti gyűjtemények összefoglaló jegyzéke : a családtörténet és nemességkutatás kulcsa / Baán Kálmán . - Budapest : Robur, [1932]

116

Magyar helységnév-azonosító szótár / Szerk. Lelkes György. - Bp. : Balassi K., 1992

117

A magyar heraldika korszakai / Csoma József ; [... szerk. Szálkai Tamás]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008 (Historia incognita : az elfeledett magyar társadalomtudományok tára. 1. sorozat, Történettudomány ; 26.)

118

Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1883-1933) jubileumi kiállításának katalógusa, A. - Budapest : [Franklin Ny.], 1933

119

Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon : 1723-1918 között, továbbá a későbbi államkeretekbe osztott területek részletes adataival kiegészítve, általában 1989-ig / Gyalai Mihály. - Budapest : [Akadémiai K. ], 1989

120

Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon, 1723-1944 / Gyalay Mihály. - Budapest : [s.n.], 1976

121

A magyar királyi belügyminiszter által igazolt nemesek 1867-1937 / szerk. és kiad. Gerő József. - Budapest : Kovács-szegedi ny.], 1938

122

A magyar királyi testőrség, 1920-1944 / Bangha Ernő ; [a történeti r észt Dombrády Lóránd, a személyi anyagokat Szakály Sándor rend. sajtó alá]. - Budapest : Európa, 1990

123

A magyar korona országainak helységnévtára = Orts-Lexikon der Länder der ungarischen Krone / szerk. Jekelfalussy József. - Budapest : Orsz. M. Kir. Statisztikai Hiv., 1895

124

Magyar középkori adattár [Elektronikus dokumentum] : magyarország világi archontológiája, 1301-1457 : középkori magyar genealógia / Engel Páll. - Budapest : MTA Történettudományi Intézete : Arcanum Adatbázis Kft., 2001

125

A magyar közigazgatás szervei, 1867-1937 / írták Meznerics Iván és Torday Lajos ; [közread. a] Magyar Közigazgatástudományi Intézet. - Budapest : [s.n.], 1937

126

Magyar nemes családok / Kempelen Béla. - [Budapest] : [Grill Károly Könyvkiadóvállalata], 1911-1932

127

Magyar nemesi almanach : az 1867-1909-ben magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi méltóságra emelt családok / szerk. Kempelen Béla. - Budapest : Pátria, 1910

128

Magyar nemesi családkönyv / Kempelen Béla. - Budapest : Szerző, 1927-

129

Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának czímereslevelei, A / leírta Áldásy Antal. - Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, 1904-1942 (A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának Cimjegyzéke ; 2.)

130

A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig / Karácsonyi János. Magyar nemzetségi czímerek / Csoma József. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1900-

131

Magyar nemzetségi zsebkönyv. - Budapest : Magyar Heraldikai és Genealogiai Társ., 1888-

132

Magyar neve? : határokon túli helységnévszótár / összeáll. és a bevezetést írta Sebők László. - [Budapest] : Arany Lapok, 1990

133

Magyar oklevél-szótár : régi oklevelekben és egyéb iratokban el őforduló magyar szók gyüjteménye : Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz / gyűjt. Szamota István ; szerk., bev. Zolnai Gyula. - Budapest : Hornyánszky, 1902-1906

134

Magyar Országos Levéltár címereslevelei, A [Elektronikus dokumentum] / közrem. Kollega Tarsoly István, Nyulásziné Straub Éva. - Budapest : A J övő Nemzedékéért Alapítvány : Arcanum Adatbázis Kft., 2000

135

Magyar Országos Levéltár Filmtárában mikrofilmen őrzött anyakönyvek katalógusa, A : tematikai konspektus / szerk., összeáll., bev., mutatótkész. Kálniczky László. - Budapest : Magyar Országos Levéltár,1998- (A Magyar Országos Levéltár segédletei ; 4/1-2.)

136

Magyar Országos Levéltár Filmtárában őrzött budapesti egyházi anyakönyvek jegyzéke, A / összeáll. Judák Margit. - Budapest : [s. n.], 1998.

137

Magyar Országos Levéltárban őrzött eredeti cimereslevelek jegyzéke, A / [összeáll. Nyulásziné Straub Éva]. - Budapest : Magyar Országos Levéltár, 1981 (Forrástudományi segédletek ; 2.)

138

Magyar Tanácsköztársaság helyi szervei és pecsétjeik, A / Réti László. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1973

139

magyar testőrségek névkönyve, 1760-1918, A / összeáll. Tisza-beői Hellebronth Kálmán . - [Budapest] : Stádium, 1940

140

Magyar zsidó levéltári repertórium / szerk. Komoróczy Géza. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993. 1/A. [köt.], Hazai levéltárak zsidó vonatkozás anyagának áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján / Haraszti György. - 1993. - 441 p.. - (Hungaria judaica ; 2.). 1/B [köt.]., Hazai levéltárak zsidó vonatkozás anyagának áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján / Haraszti György (Hungaria judaica ; 2.) 2. [köt.], Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai, 1705-2005 / Barabás Györgyi. - 2007 (Hungaria juadica, 20.)

141

Magyar zsidó levéltári repertórium : 3. köt. Magyarországi zsidó anyakönyvek 1760-től napjainkig : hazai levéltárak és irattárak / Frojimovics Kinga. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutcsop., 2007 (Hungaria Judaica ; 21.)

142

Magyarország címeres könyve = Liber armorum Hungariae / bev. Andrássy Gyula. - Budapest : Grill, 1913-

143

Magyarország címerkönyve : a heraldika alapjai / Nyulásziné Straub Éva. - Bp. : CEBA, 2001 (Magyarország kézikönyvtára)

144

Magyarország czímertára / Tagányi Károly. - Budapest,1880-1881

145

Magyarország családai [elektronikus dokumentum] : czímerekkel és nemzékrendi táblákkal / Nagy Iván. - Budapest : Arcanum, 1999

146

Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal / írta Nagy Iván ; kiadja Friebeisz István. - Pest : Friebeisz István ; Ráth Mór, 1857-1868

147

Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen leiratik / kiadta Fényes Elek. - Pest : Kozma Ny., 1851

148

Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása = Lexicon locorum regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose confectum = Dictionnaire des communes de la Hongrie composé officiellement en 1773 = Topographical lexikon of the communities of Hungary complied officially in 1773 / kiad. a Magyar Békeküldöttség. - Budapest : Hornyánszky, 1920

149

Magyarország honismereti irodalma 1527-1944 / Bodor Antal, Gazda István ; [az előszót írta ... Szikossy Ferenc] ; függelék: A vármegyetört éneti sorozatok. - Budapest : Könyvért, 1984 (Tudománytár)

150

Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Budapest : Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal, 1987-

151

Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája / ..szerk. Sziklay János és Borovszky Samu. - Budapest : Apollo Irodalmi Társaság, 1896-[1911?]

152

Magyarország vármegyéi és városai [elektronikus dokumentum] : a teljes Borovszky : [Magyarország monografiája : a magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája]. - Budapest : Arcanum, 2004

153

Magyarország világi archontológiája, 1301-1457 / Engel Pál. - Budapest : História Szerkesztősége : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Történettudományi Intézet, 1996 (História könyvtár. Kronológiák, adattárak ; 5.)

154

magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája, A / összeáll. Gudenus János József ; [szerk. Zánkai Géza, Gömbös Tamás] ; [címereket festette Tompos Lilla, László Gabriella]. - Budapest : Natura : Tellér Reklám Kiadó és Szolgáltató Kft. : Heraldika, [1990]-1998

155

Matricularum Regni Poloniae Summaria = Sumariusz Ksiag Metryki Koronnej / szerk. Jakub Sawicki. - Warszawa : Naz. Dyrekc. Archiwów Panst. , 1961

156

Matrikel der evangelischen Gemeinden A.B. in Siebenbürgen, Die / von Pfarrer Gustav Arz. - Berlin : V. Grenze und Ausland, 1939

157

Monatsblatt der Heraldischen Gesellschaft "Adler". - Wien : Heraldisch-Genealogischer Verein Adler, 1881-1934

158

MTI ki kicsoda, 2009 : kortársaink életrajzi lexikona / főszerk. Hermann Péter ; [a szócikkeket összeáll., az adatokat vál. Ambrus Gábor et al.]. - Budapest : MTI, 2008

159

Nádasdyak, A / Bessenyei József. - Budapest : General Press K., 2005

160

Nagy Iván családtörténeti értesítő : czímerekkel és leszármazási táblákkal / szerk. és kiad. Komáromy András, Pettkó Béla. - Budapest : Athenaeum, 1899-

161

A nagykárolyi gróf Károlyiak / Benedek Zoltán. - Nagykároly, 2001

162

Nagykőrösi ki kicsoda? : [A-ZS] / szerk. Varga István. - Nagykőrös : Farkas P., 1997

163

Naselja i stanovnistvo SR Hravtske, 1857-1971 / Mirko Korencic ; [izdav.] Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. - Zagreb : Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1979 (Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; 54.)

164

Nemes családok Csanádvármegyében / írták Barna János, Sümeghy Dezső. - Makó : Gaál L. ny., 1913

165

Nemesség : kézi könyv nemesi ügyekben / írta Marczányi György. - Budapest : Franklin, 1886

166

A nemesség : útmutató az összes nemességi ügyekben : genealogiai és heraldikai kézikönyv / írta Kempelen Béla. - Budapest : Benkő Gyula könyvkereskedése, 1907

167

Nemességi könyv / írta Ölyvedi Vad Imre. - 3. bőv. kiad.. - Szeged : Koroknay ny., 1930

168

Név- és tárgymutató a Turul ... évfolyamaihoz. - Budapest : Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság, 1893-1940 1883-1892 / szerk. Borovszky Samu 1893-1936 (XI-L. köteteihez) / sajtó alá rend. Fekete Nagy Antal. - 1940

169

Névváltozások 1817-től 1871-dikig : a hírlapi hivatalos közlésekből összeállítás / Waltherr Imre. - s. l. : s. n. , 1872

170

A névviselés és névváltoztatás, valamint anyakönyvezésük / Szamel Tibor. in.:Magyar Közigazgatás 12. 1993. p.475-752.

171

Nógrád megye anyakönyvi kerületeinek változásai, 1895-1978 / összeáll. Bogdán Tiborné, Krajer Ferenc, Schneider Miklós. - Salgótarján : Nógrád megyei Tanács VB. Igazg. Oszt. : Nógrág M. Lev., 1978

172

Nyáry Albert: Heraldika vezérfonala. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1886

173

Nyitra vármegye nemes családjai / Szluha Márton ; [színes címereket a szerző festette]. - Budapest : Heraldika, 2003-2005

174

Oxford guide to heraldry, The / Thomas Woodcock, John Martin Robinson. - Oxford etc. : Oxford Univ. P., 1988

175

Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája / összeáll. Gudenus János József. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2000

176

Österreichische Wappenkunde : Handbuch der Wappenwissenschaft / Franz Gall. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 1977

177

Öt évszázad címerei : a Magyar Országos Levéltár címereslevelein = [Wappen aus fünf Jahrhunderten : auf Wappenbriefen im Ungarischen Staatsarchiv] / Nyulásziné Straub Éva ; [fotó: Gyarmathy László]. - 2., kieg. kiad.. - Szekszárd : Babits K., 1999

178

Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címereslevelein / Nyulásziné Straub Éva. - [Budapest] : Corvina, 1987

179

Pesty Frigyes kéziratos helynévtára : történelmi Veszprém vármegye / [szerk.] Ny. Nagy István ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár].. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2000

180

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából / [az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára Pesty Frigyes gyűjteményének 3.3 kötetéből közr. Bognár András]. - Szentendre : Pest m. Műv. Közp. és Kvtár, 1984 [1.], Pest- Pilis- Solt vármegye és kiegészítések / [jegyz. Horváth Lajos, a mutatót Kabai Ilona és Ládi László kész.] (Pest megyei téka ; 6.) [2.], Hont vármegye és kiegészítések : a szöveg betűhű olvasata jegyzetekkel és mutatóval / [jegyz. Horváth Lajos, a mutatót Fürstner Gabriella kész.] (Pest megyei téka ; 7.)

181

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából / közzéteszi Bognár András. - Kecskemét : Katona József Megyei Könyvtár ; Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1978- [1.], Jászkunság - 1978. [2.], Külső-Szolnok - 1979

182

A plébániai anyakönyvekről /Aschenbrier Antal.- [s.l.] : [s.n.], 1890

183

Pozsony vármegye nemes családjai / [szerk. Kövesdi Károly] ; [szerz ők Denis Pongrácz et al.] ; [címerrajzok: Denis Pongrácz] ; [ford. K övesdi Gergely]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2008

184

Quellen zur deutschen Siedlungsgeschichte in Südosteuropa : im Auftrage der Deutschen Akademie und des Gesamtvereines der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine / bearb. von Franz Wilhelm und Josef Kallbrunner. - München : Verl. Reinhardt, [1936] (Schriften der Deutschen Akademie ; 11.)

185

Régi magyar családnevek szótára, 14-17. század / Kázmér Miklós ; [közrem. K. Sal Éva]. - Budapst : M. Nyelvtud. Társ., 1993

186

Repertorium locorum objecterumque in 12 tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae, et confiniorum militarium magni item principatus Transylvaniae / Joannes Lipszky de Szedlicsna. - Budae : Universitatis Pestanae, 1808

187

Research guide to german-american genealogy / Mary Bellingham [et al.]; [publ. by] German Interest Group. - St. Paul : GIG, 1991

188

Római katolikus anyakönyvek Magyarországon 1895-ig / Fügedi Erik. in.: Történeti Statisztikai Tanulmányok, 4. / felelős szerk. Dányi Dezső ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, Magyar Országos Levéltár. - Budapest : KSH : MOL, 1980

189

Romániai magyar ki kicsoda, 1997 / [...főszerk. Stanik István] ; [k özread. a Romániai Magyar Demokrata Szövetség]. - [Bucuresti] : RMDSZ ; Oradea : Scripta, [1997]

190

Segédlet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei felekezeti anyakönyvek kutatásához a kezdetektől 1895-ig / Károly István, Kollega Tarsoly István. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár], 1991 (Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltári füzetek ; 12.)

191

Siebmacher's Wappenbuch [elektronikus dokumentum] = Nagy címereskönyv / szerk. Nagy Iván [et al.] . - Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2002

192

Somogy vármegye helynévtára / Pesty Frigyes ; szöveget gond. és a bev. írta Gőzsy Zoltán, Polgár Tamás ; közrem. Vonyó Jánosné. - Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 2001 (Fontes comitatus Simighiensis ; 1.)

193

Städte-Wappen von Österreich - Ungarn / text von Karl Lind. - Wien : Schroll & Kunst-Verl., 1885

194

Századunk névváltoztatásai, 1800-1893 : helytartósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyűjteménye / eredeti okmányok alapján összeáll. a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik igazgató- választmányi tagja. - Budapest : Hornyánszky, 1895

195

Székely nemesi családok / Pálmay József. - Sepsiszentgyörgy : Charta, 2000-2003

196

Székely oklevéltár. Új sorozat / közzéteszi Demény Lajos és Pataki József. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó ; [Budapest] : [Gondolat K önyvkiadó], 1983-

197

A székelyföldi örmény katolikus egyház anyakönyvei / [...szerk. Fancsali János]. - Budaörs : Örmény Kisebbségi Önk., 2002 (Magyar-örmény könyvtár ; 5.)

198

Szlovákiai magyar ki kicsoda / [főszerk. Balázs F. Attila ; szerk. Ardamica Andrea, Ardamica Zorán]. - Pozsony : AB-ART, cop. 2001

199

A szombathelyi római katolikus egyházmegye anyakönyveinek mikrofilmjei az Országos Levéltár filmtárában : tematikus konspektus / Judák Margit. - Budapest : Magyar Országos Levéltár, 1973 (Levéltári leltárak ; 60)

200

Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-49 / Bona Gábor. - Budapest : Zrinyi K., 1983

201

Tanulmányok az anyakönyvi ügy terén : németországi útjában szerzett tapasztalatai alapján / írta Sztehlo Kornél. - Budapest : Hornyánszky V., 1895

202

Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung / Friedrich Wecken ; Neubearb. Johannes Krausse. - Schellenberg bei Berchtesgaden : Verl. Degener, 1951

203

Településeink címeres pecsétjei a Magyar Országos Levéltárban [elektronikus dokumentum] / [szerk. Kollega Tarsoly István]. - Budapest : Arcanum Adatbázis Kft. : Tarsoly K., 2001

204

This ancestry business : a beginner's guide to genealogy / publ. bythe Birmingham and Midland Society for Genealogy and Heraldry. - Birmingham : Birmingham and Midland Society for Genealogy and Heraldry, 1976

205

A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei / Hoppál Dezső. - Budapest : Cartographia, 2001

206

A történelmi Magyarország vármegyéinek címerrajzai [elektronikus dok.] / [közread. a Magyar Országos Levéltár]. - [Budapest] : [MOL], [1999]

207

A történelmi Magyarország városainak és községeinek címeres pecsétgyűjteménye az Országos Községi Törzskönyvbizottság határozatai alapján, 1898-1913 / [a bevezetőt írta és a kiadványt szerk. Tóth Árpád] ; [munkatárs Jankovics Mihályné]. - Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1999

208

Történeti összehasonlító helységnévtár, 1773-1913 = Comparative historical register of settlement names 1773-1913 / [szerk. Jeney Andrásné]. - Budapest : Központi Statisztikai Hivatal Levéltár, 1998-

209

A törvényhatósági levéltárak címeres levelei (literae armales), 1. kötet / összegyűjté Rexa Dezső. - [s.l.] : Rexa D., 1909

210

Turul : a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye / fel.szerk. Pandula Attila ; szerk. Nyulásziné Straub Éva [et al.]

211

Turul elektronikus dok. : a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság közlönye ... - Budapest : Arcanum, 2000-

212

Udvarhely vármegye nemes családjai / szerk. Pálmay József. - Székely- Udvarhelyt : Betegh ny., 1900

213

új anyakönyvi törvény, Az : az állami anyakönyvekről szóló 1894... / írta Dolenecz József. - Budapest : Gyak. Közig. K., 1905

214

Új magyar címertan / Bertényi Iván. - Budapest : Maecenas, 1993. - 124 p. ; 24 cm (Maecenas történelem könyvek)

215

Útmutató a genealógiai és családtörténeti kutatáshoz a Magyar Országos Levéltárban / Nyulásziné, Straub Éva. in.: Levéltári Közlemények, 63. (1995) 1-2. sz. p. 167-181.

216

A vajkai szék nemesei : hagyatéki leltárak a 17-19. századbólA / Kocsis Aranka. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1997 (Csallóközi kiskönyvtár)

217

Vármegyék országos címtára / főszerk. F. Szabó Géza. - Budapest : Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete, [1930]-1932

218

Vas vármegye nemes családjai / Balogh Gyula ; [kieg.] Szluha Márton. - Repr. kiad.. - Budapest : Heraldika, 1999

219

Veszprém megyei állami anyakönyvi kerületek változásainak jegyzéke, 1895. október 1 - 1973. április 15. / kész. Veszprém Megyei Levéltár. - Veszprém : Veszprém Megyei Levéltár Ig. Oszt., 1973

220

Vorbereitung genealogischer Daten zur Verarbeitung mit dem Computer / von Hans Hermann Russ. in.: Genealogie. - 20 Jg. 1971. H. 3. p. 417-420.

221

Wappen Bilder Lexikon = Dictionnaire heraldique = Encyclopaedia of heraldry / Ottfried Neubecker, Wilhelm Rentzmann. - München : Battenberg, 1974

222

Wappenfibel : kurze Zusamenstellung der haupsächlischsten heraldischen und genealogischen Regeln : im Auftrage des Vereins Herold / hrsg.von Ad. M. Hildebrandt. - Frankfurt a. M. : Verl. von Heinrich Keller, 1893

223

Weltkonferenz über Urkunden in Utah : Familienforschung der Mormonen, Gründe und Hintergründe / von Aribert von Knoblauchin. in.: Genealogie. 29. Jg. 1980 4. H. p. 97-100.

224

Zala megye archontológiája, 1138-2000 / [szerk. Molnár András] ; [Zala megye tisztviselőinek cím- és névtárát összeáll. Bilkei Irén et al.]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2000 (Zalai gyűjtemény ; 50.)

225

Zsidó anyakönyvek vizsgálata a múlt század utolsó harmadában / Prepuk Anikó. in.: Rendi társadalom - polgári társadalom, 2. : kutatás - módszertan : konferencia, Gyula, 1987. augusztus 26-28. / [szerk. Erdmann Gyula] p. 133-143.

226

A felekezeti anyakönyvek Magyarországon : 2. rész, A zsidók anyakönyvei és konskripciói / irta Stein Artúr. - Budapest : Neuwald Illés Utódai Könyvnyomdája, 1941

Utolsó frissítés: 2009. 07. 01.
Általános postacím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4. / 1250 Budapest, Postafiók 3. Központi e-levélcím: info@mol.gov.hu
Főépület központi telefonszáma: (+36 1) 225-2800 | Hess András téri központi telefonszám: (+36 1) 225-2860 | Óbudai épület központi telefonszáma: (+36 1) 437-0660